فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 6، شماره 24 - شماره پیاپی 27، زمستان 1392، صفحه 1-174 (سال ششم- شماره24- زمستان92)