تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی

تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

در این مطالعه با به‌کارگیری داده‌های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، ابتدا حافظه کوتاه‌مدت در قیمت‌ها را از طریق رگرسیون‌های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده‌شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d)، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل‌یافته (MRS)، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34/0 و 11/0 می‌باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان‌شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of Fractional Integration Parameter in Time Series of Prices of Basic Metals Group by Using Modern Econometric Techniques in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mahmoud mousavi shiri
  • ali hosseini 1
  • mahdi salehi 2
  • alireza gholamzadeh 3
چکیده [English]

In this study, we examine the existence of long range dependence using an estimation of fractional integration parameter in Tehran Stock Exchange by daily data prices of basic metals group between the 2006 to 2011. To calculate the “d” parameter (the Fractional Integration Parameter) we use analysis of the rescaled range (r/s) and analysis of modified rescaled range (MRS). But before that calculation, short-term memory in prices was removed through the regression of ARMA model and the residuals of these models have been used to test hypotheses and the existence of long range dependence.
The results of testing in relation to the prices of basic metals time series show that the parameter of fractional differencing in R/S method and MRS method respectively were equal to 0.34 and 0.11 that confirms the existence of long-memory of the aforementioned index. Thus the hypothesis based on the existence of long range dependence of this variable will also be accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractional Integration Parameter.
  • Long Range Dependence
  • Modified Rescaled Range
  • Rescaled Range