بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خطای پیش بینی سود هر سهم

بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خطای پیش بینی سود هر سهم

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران ، دکتری حسابداری

2 دانشگاه مازندران، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده

پیش بینی و افشا مدیریت از سود، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی ذینفعان می باشد. در سال های اخیر، مدیران به دلایل مختلفی از جمله کسب مشروعیت سازمان و فشار گروه های ذینفع به افشای اطلاعات اجتماعی سازمان اقدام می کنند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها با قدر مطلق خطای پیش بینی سود هر سهم می باشد. نمونة مورد بررسی صنایع شیمیایی، فرآورده های نفتی و سیمانی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که برای دو دورة مالی 1390 و 1391 مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها، با استفاده از تحلیل محتوای گزارش سالانة هیئت‌مدیرة شرکت ها صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها با قدرمطلق خطای پیش بینی سود هر سهم ارتباط معکوس معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بین سطح افشا عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت با قدر مطلق خطای پیش بینی سود هر سهم رابطة معکوس معنی داری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Conditional and Unconditional Accounting Conservatism on Distress Risk of the Companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • chief editor chief editor 1
  • Maryam Farmanbordar 2
چکیده [English]

Disclosure and forecast management of earning is one of the most important sources of information for the stakeholders. In recent years, managers for a number of reasons, including obtaining legitimate organization and pressure of stakeholder groups take actions to disclosure social information of organization. The purpose of this study is investigation the relationship between the level of corporate social responsibility disclosure and absolute value of EPS error. Studied companies are selected from the chemical industries, petroleum and cement products, listed in Tehran Stock Exchange for the financial period between 2001-2012. In measuring the level of corporate social responsibility disclosure, we used the content analysis of board annual reports of companies. The results showed that there is a significant inverse relationship between the levels of corporate social responsibility disclosure with absolute of EPS error. Also, there is a significant inverse relationship between the level of environmental and social performance disclosure with absolute value of EPS error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • EPS
  • EPS Error.