نظارت نهادهای ناظر بر حسابرسان مستقل، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

نظارت نهادهای ناظر بر حسابرسان مستقل، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

براساس تجربه جهانی، نظارت‌های برون‌سازمانی بر حسابرسان موجب بهبود کیفیت حسابرسی شده است که در ایران نیز نهادهای مختلفی هم‌چون سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386 علاوه بر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نظارت می‌کند. در این پژوهش میزان اثربخشی نظارت این سازمان بر مؤسسات حسابرسی معتمد از طریق بررسی تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، از اقلام تعهدی غیرعادی، و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی، از میزان مربوط بودن اطلاعات مالی شرکت‌ها (ضریب تعیین مدل قیمت، سود و ارزش دفتری)، استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق داده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها پس از اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) نسبت به قبل از آن، به صورت قابل توجهی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supervisory institutions, Oversight on External Auditors, Audit Quality and Financial Reporting Quality

نویسندگان [English]

  • Parisa Saadat Behbahaninia 1
  • Azam Valizadeh Larijani 2
  • Atiyeh Valizadeh Larijani 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 MSc of Financial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Generally external supervision activities lead improving audit quality. In Iran, different organizations have supervised auditing institutions. One of them is Securities and Exchange Organization (SEO). . In this paper, effectiveness of SEO supervision on registered auditing institutes is studied through investigating its effect on audit quality and financial reporting quality. For measuring audit quality and financial reporting quality, abnormal accruals and value relevance of companies, financial information are used.
For achieving the study goal, two hypothesis were designed. The sample consists of 86 listed companies on Tehran Stock Exchange’s information during 2001 to 2015. The results show that SEO supervision activities has improved audit quality and financial reporting quality.
Generally external supervision activities lead improving audit quality. In Iran, different organizations have supervised auditing institutions. One of them is Securities and Exchange Organization (SEO). . In this paper, effectiveness of SEO supervision on registered auditing institutes is studied through investigating its effect on audit quality and financial reporting quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Disclosure Quality
  • supervision