فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1400، صفحه 5-200 
2. نظارت نهادهای ناظر بر حسابرسان مستقل، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 41-62

10.22034/jse.2020.11129.1363

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده لاریجانی؛ عطیه ولی زاده لاریجانی