ساختار مالکیت و هموارسازی تقسیم سود شرکت ها (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

ساختار مالکیت و هموارسازی تقسیم سود شرکت ها (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه حسابداری، تهران ،ایران

3 استاد و عضو هیات علمی،گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار و عضو هیات علمی،گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1388 تا سال 1395 است که 188 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، شاخص‌های گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف نمونه موردبررسی و از روش رگرسیون مبتنی برداده های ترکیبی جهت تحلیل داده‌های مرتبط به جنبه‌های تحقیق استفاده ‌شد. برای استخراج داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و برای انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار ایویوز استفاده گردید آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق بر اساس آماره جارکو-برا و احتمال آن در سطح خطای 5 درصد ارائه شده است. و از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده‌های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی‌دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. نتایج نشان داد که یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از سرمایه گذار و هزینه توسعه سرمایه گذاری بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارند، اما حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری وحق الزحمه حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ownership Structure and dividend Smoothing (Experimental Evidence: Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mona Ghodrati 1
  • zahra pourzamani 2
  • Hashem Nikoomaram 3
  • Bahman Banimahd 4
1 PhD Candidate, Science and Research Branch Branch, Islamic Azad University,, Tehran, Iran
2 Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines the effect of ownership structure on dividend smoothing in listed companies in Tehran Stock Exchange. This research is an practical research. By applying multiple linear regressions and a sample of 107 firms in the period from 2007 to 2019, the effect of dependent structure and ownership concentration on dividend smoothing was tested. In this research, descriptive statistics including tables and charts, central tendencies, dispersion, distributions for describing the sample, and combined regression method were used to analyze the data related to the research aspects. Indeed the Excel software was used to extract the data and the Eviews software was used to perform statistical tests. Findings show that dependent structure and concentration of ownership increases the dividend smoothing. Based on the above findings, dividend policy of companies operating in the Iranian stock market can be considered as a uniform policy, which is conservative and to the satisfaction of shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Protection
  • Capitalized Development Costs
  • Audit Fees