سنجش ریسک عدم تقارن اطلاعات نمادهای معاملاتی شرکت‌های ‌بیمه در بورس اوراق بهادار تهران با معیار احتمال معاملات آگاهانه (PIN) و بررسی اثرات تقویمی و اثرات ثابت شرکتی بر شاخص عدم تقارن اطلاعات

سنجش ریسک عدم تقارن اطلاعات نمادهای معاملاتی شرکت‌های ‌بیمه در بورس اوراق بهادار تهران با معیار احتمال معاملات آگاهانه (PIN) و بررسی اثرات تقویمی و اثرات ثابت شرکتی بر شاخص عدم تقارن اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی و مالی دانشگاه استانبول

چکیده

اهداف این پژوهش سنجش میزان ریسک عدم تقارن اطلاعات بین فعالان بازار در خریدوفروش نمادهای فعال شرکت‌های بیمه در بورس از طریق معیار احتمال معاملات آگاهانه (PIN) در هر روز معاملاتی، رتبه‌بندی نمادهای معاملاتی شرکت‌های بیمه براساس شاخص ریسک عدم تقارن اطلاعات (1-PIN) و ارزیابی اثرات تقویمی و اثرات ثابت شرکتی با استفاده از رگرسیون داده‌های تابلویی بر احتمال معاملات آگاهانه است. داده‌های مورد استفاده شامل مظنه‌های‌برتر خریدوفروش ثبت شده به صورت لحظه‌ای (میلی‌ثانیه‌ای) و تمامی اطلاعات حجم، تعداد و قیمت معاملات در یک روز معاملاتی به صورت لحظه‌ای از ابتدای بازشدن تا بسته‌شدن بازار (9:00 تا 12:30) در هرروز معاملاتی از فروردین 1394 تا پایان اسفند 1395 است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که: سال 1395 در بین 8 نماد فعال شرکت‌های بیمه در بورس (ما1، البرز1، ملتح1، دانا1، آسیا1، ملت1، پارسان1، پارسیانح1)، بیشترین مقدار شاخص ریسک عدم‌تقارن اطلاعات مربوط به نماد موسسه بیمه‌ما 86/0 و کمترین مقدار مربوط به نماد هلدینگ بیمه‌پارسیان (پارسیانح1) 72/0 است؛ به عبارتی برآورد احتمال معاملات آگاهانه نماد ما1 تقریبا 14 درصد و نماد پارسیانح1 تقریبا 28 درصد است. فرضیه وجود اثرات ثابت شرکتی در هر سال تایید شده است. در سطح اطمینان 95% اثرات تقویمی مانند تعطیلات رسمی بر شاخص PIN تاثیر معنی‌دار نداشته ولی اثرات تقویمی مانند تغییر ماه و فصل تاثیر معنی‌دار دارند. احتمال معاملات آگاهانه نمادهای صنعت بیمه از سطح 3/0 درصد در سال 1394 به سطح 7/16 درصد در سال 1395 افزایش یافته و در نتیجه شاخص ریسک عدم تقارن اطلاعات در مبادله سهام صنعت بیمه کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the asymmetry information risk of trading symbols of insurance companies in the Tehran Stock Exchange based on the probability of informed trading (PIN) criteria and survey the calendar effects and fixed firm’s effects on information asymmetry indices

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirbagherijam 1
  • HamidReza Kordi Tamandani 2
1 Assistant Professor, Shahrood University of Technology
2 Ph.D. Student of Islamic and Financial Economics, University of Istanbul
چکیده [English]

The objective of this research are to measure risk of information asymmetry between market participants in trading active symbols of insurance companies in Tehran-Stock-Exchange through probability of informed trading (PIN) criteria per trading day, and to rank trading symbols of insurance companies based on information asymmetry risk index (1-PIN), and to assess calendar effects and fixed firm's effects on PIN by using panel data regression model. The data used include best’s quotes for purchasing and selling recorded instantly (milliseconds) and all information of volume, number and price of transactions from opening to closing time of market (9:00-12:30) on each trading day from 21/03/2015-20/03/ 2017. The results of research show that: In 2015, among 8 active symbols of insurance companies (Ma1, Alborz1, MellatH1, Dana1, Asia1, Mellat1, Parsian1 and ParsianH1), the largest value of asymmetry information risk index related to Ma1 symbol was 0.86 and the lowest value of index related to ParsianH1 symbol was 0.72; In other words, probability of informed trading for symbol Ma1 is approximately 14% and for symbol ParsianH1 is approximately 28%. The hypothesis of firm-fixed-effects is confirmed each year. At the 95% confidence level, the calendar effects such as official holidays have no significant effect on the PIN index whereas calendar effects such as months and seasons changes have significant effect. The probability of informed trading of insurance industry symbols has increased from level 0.3% in 2015 to 16.7% in 2016, and as a result, the asymmetric information risk had been fallen in the insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Asymmetry
  • Tehran Stock Exchange
  • Probability of informed trading (PIN)
  • Calendar effects
  • Firm’s fixed effects