فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1400، صفحه 5-370 
3. تاثیر گزارشگری یکپارچه بر مولفه های ارزش آفرینی شرکت ها

صفحه 41-74

10.22034/jse.2020.11426.1585

حسن ابوالفتحی؛ نوروز نوراله زاده؛ سیده محبوبه جعفری؛ نگار خسروی پور


4. اثرعوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی

صفحه 75-110

10.22034/jse.2021.11550.1681

ابوالفضل باباجانی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام


9. ویژگی های حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی

صفحه 225-244

10.22034/jse.2020.11242.1454

کبیر صابر مبصر؛ محمدرضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ مهدی مشکی