تأثیر آستانه‌ای قدرت مدیر عامل بر تأخیر گزارش حسابرسی

تأثیر آستانه‌ای قدرت مدیر عامل بر تأخیر گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور رامهرمز، رامهرمز، ایران

2 استاد گروه مدیریت مالی ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

قدرت به عنوان یکی از ویژگی‌های مدیر عامل می‌تواند نقش عمده‌ای در تصمیمات شرکت در خصوص گزارشگری مالی داشته باشد. اگر مدیر عامل از قدرت در راستای منافع خود استفاده نماید، در این صورت قدرت مدیر عامل مشکل ساز می‌گردد و همین موضوع زمان حسابرسی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قدرت مدیر عامل بر تأخیر گزارش حسابرسی با استفاده از رویکرد رگرسیون آستانه‌ای هانسن صورت گرفته است. نمونه پژوهش 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1397می‌باشد. این پژوهش کاربردی است و فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که قدرت مدیر عامل پایین‌تر از حد آستانه است، قدرت مدیر عامل تأثیر منفی بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد، ولی در شرکت‌هایی که قدرت مدیر عامل بالاتر از حد آستانه است، قدرت مدیر عامل تأثیر مثبت بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threshold Effect of CEO Power on Audit Report Lag

نویسندگان [English]

  • Ali Tamoradi 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • Reza Rostaminia 3
1 Department of Accounting, Payame Nour University of Ramhormoz, Ramhormoz, Iran.
2 Professor, Department of Financial Management, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
3 Department of Accounting, Islamic Azad University of Shushtar, Shushtar, Iran
چکیده [English]

Power, as one of the characteristics of CEO, can play a significant role in corporate decisions about financial reporting. If CEO use power in line with their interests, their power will be problematic and affect the audit time of the company. Thus, the present study aimed to investigate the effect of CEO power on audit report lag using Hansen's threshold regression approach. The research sample included 150 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2011-2018. This study was applied and the research hypothesis was tested using the threshold regression analysis. The results of testing the research hypothesis indicated that the CEO power has a negative effect on audit report lag in the companies where the CEO power is lower than the threshold limit while the power of CEO has a positive effect on audit report lag in the companies where the CEO power is higher than the threshold limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Power
  • Audit Report Lag
  • Hansen Threshold Regression
آقایی، محمد علی؛ اعتمادی، حسین؛ آذر، عادل و چالاکی، پری. (1388). ویژگی­های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 4، شماره 16، صص 27-53.
اسدی، غلامحسین؛ باغومیان، رافیک و کامرانی، جواد. (1391). بررسی رابطه ویژگی­های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی میاندوره­ای. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 10، شماره 33، صص 119-146.
ایزدی­نیا، ناصر؛ فدوی، محمد حسن و امینی­نیا، میثم. (1393). بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس. دانش حسابرسی، دوره 12، شماره54، صص 87-103.
بنی مهد، بهمن و بهاری، امیر. (1393). رابطه بین تعداد بندهای حسابرسی و دوره تصدی مدیرعامل
با به موقع بودن صورت­های مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 12،
صص 53-62.
پورحیدری، امید؛ برهانی نژاد، سعیده و محمدرضاخانی، واحید. (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال 14، شماره 58، صص 85-104.
توانگر حمزه کلایی، افسانه و اسکافی اصل، مهدی. (1397). ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی­های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 38، صص 187-207.
جلالی، علی و نری میسا، ابوذر. (1396). بررسی ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل و به موقع بودن گزارش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، https://www.civilica.com/Paper-KAUHEM01-KAUHEM01_117.html
جعفر­پور، میثم؛ جوکار، معصومه و گرگی­زاده، مجید. (1396). کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، شماره 67، صص 165-184.
دیانتی دیلمی، زهرا؛ مراد زاده فرد، مهدی و مظاهری، علی. (1392). اثر دوره تصدی، مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی. پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 9 ، صص 21-39.
رحیمی، علیرضا و فروغی،عارف. (1398). بررسی تأثیر مکانیزم‌های کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت. پیشرفت‌های حسابداری،  شماره 11، صص 151-182.
رهنمای رودپشتی، فریدون و زندی، آناهیتا. (1398). قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی. پژوهش حسابداری و حسابرسی، شماره 9، صص 1-20.
صفائی، عماد؛ همتی، حسن و داغانی، رضا. (1394). ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 31، صص 1-24.
عنبری، راضیه و سبزعلی­پور، فرشاد. (1396). تاثیر ویژگی­های مدیرعامل بر به موقع بودن گزارش حسابرسی، کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی، https://www.civilica.com/Paper-MEAHBT01-MEAHBT01_436.html.
مرادی، مهدی؛ پور حسینی، مهدی. (1388). بررسی رابطه بین برخی ویژگی­های مالی و غیرمالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، شماره اول، صص 168-185.
یاری، فرانک و فتحی ارطه، کیوان. (1395). تأثیر قدرت تصمیم­گیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره 3، صص 285-300.
Alan, I., Blankley, D., Hurtt. N., & Jason, E. (2014). The Relationship between Audit Report Lags and Future Restatements. A Journal of Practice & Theory, 33 (2), 27-57.
Baatwah, S., Zalaila, S., & Norsiah, A. (2015). CEO characteristics and audit report timeliness: do CEO tenure and financial expertise matter? Managerial Auditing Journal, 9 (30), 998-1022.
Bae, C. H., & Woo,Y. S. (2016). The effect of CEO turnover on audit report lag and management discretionary report lag: evidence from Korea. Investment Management and Financial Innovation, 13 (1), 61-66.
Bamber, E. M., Bamber, L. S., & Schoderbek, M. P. (1993). Audit structure and other determinants of audit report lag: An empirical analysis. A Journal of Practice & Theory, 12 (1), 1-23.
Bebchuk, L., Cremers, M., & Peyer, U. (2011). The CEO pay slice. Journal of Financial Economics, 102(1), 199-221.
Basuony, M., Ehab K.A., Mostaq, H., & Marie,O. (2017). Board characteristics, ownership structure and audit report lag in the Middle East. International Journal of Corporate Governance, 7 (2), 180-205.
Cheng, Q., & Lo, K. (2006). Insider trading and voluntary disclosures. Journal of Accounting Research, (44)5, 815-848.
Dechow, P. M., & Dichev, D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77 (1), 35-59.
Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F. & McVay, S. E. (2013). Managerial ability and earnings quality. Accounting Review, 88 (2), 463-498.
Goodwin, J., Ahmed, K., & Heaney, R. (2009). Corporate governance and the prediction of the impact of AIFRS adoption, Abacus, 45 (1), 124-145.
Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. International Journal of Accounting & Information Management, 26 (1), 59-80.
Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. Academy of Management Review, 9 (1), 193-206.
Pfeffer,J. (2010). Power: Why Some People Have It—And Others Don’t. Harper Collins Publishers.
Jensen, M.C. (1993). The Modern Industrial Revolution Exit and the Failure of the Internal Control Systems. Journal of Finance, 48 (1), 831-880.
Jiang, J., Petroni, K. R., & Wang, Y. I. (2010), CFOs and CEOs: Who have the most influence on earnings management? Journal of Financial Economics, 96 (3), 513-526.
Jiang, X. (2016). Over-Investment of Free Cash Flow during CEO’s Tenure. Technology and Investment, 7 (3), 51-58.
Koo, K. (2015).  The Effects of CEO Power on Firm Value:  Evidence from the Financial Crisis of 2008. Accounting and Finance Research, 4 (4), 13-25.
Koo, K., & kim, K. (2018). CEO power and firm opacity. Applied Economics Letters, https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1497841.
Liu, Z., Ouyang, B., & Sun, X. (2015). CEO Power and Auditor Choice. International Journal of Finance & Banking Studies IJFBS. 4 (4) , 44-51.
Li, T., Munir, Q., & Karim, M. R. A. (2017). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure: Evidence from China's listed SMEs. International Review of Economics & Finance, 47, 1-21.
Munir, Q., Kok, S., Teplova,T., & Tongxia, L. (2017). Powerful CEOs,
debt financing, and leasing in Chinese SMEs: Evidence from threshold
model. North American Journal of Economics and Finance , 42 (1),
487–503.
Munir, Q., & Li, T. (2016). Nonlinearity between CEO power and firm leverage: evidence from the threshold model. Review of Managerial Science, 12 (3), 593-620.
Ocak, M. (2018).The impact of auditor education level on the relationship between auditor busyness and audit quality in Turkey. Cogent Business & Management, 5 (1), 1-20.
Rusmin, R., & John, E. (2017). Audit quality and audit report lag: case of Indonesian listed companies. Asian Review of Accounting, 25 (2), 191-210.
Ting, H. (2014). CEO turnover and shareholder wealth: Evidence from CEO power in Taiwan. Journal of Business Research. 66 (12), 2466–2472.
Qin, Y. (2016). Relationship between CEO Power and Corporate Performance. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2767331.