نقش ماکیاولیسم ، دستکاری هیجانی و تسلط اجتماعی در بیش نمایی سود : آزمون نظریه سلسله مراتب ارشد

نقش ماکیاولیسم ، دستکاری هیجانی و تسلط اجتماعی در بیش نمایی سود : آزمون نظریه سلسله مراتب ارشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج ، کرج، ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج ، کرج، ایران

چکیده

بیش نمایی سود در واقع یکی از اشکال مدیریت سود است که به موجب آن مدیریت واحد تجاری سعی دارد تا از گزارش زیان ، امتناء نمایند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای روانشناختی از جمله تسلط اجتماعی ، ماکیاولیسم و دستکاری هیجانی بر بیش نمایی سود بر اساس نظریه سلسله مراتب ارشد می باشد. این نظریه عملکرد سازمان را بازتابی از ویژگی های رفتاری و شخصیتی مدیران رده بالای آن می داند. در این پژوهش آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس معادلات ساختاری انجام گردیده که برای این منظور ، نمونه ای از 401 نفر از کارشناسان حسابداری ، روسای حسابداری و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه تهیه و جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تسلط اجتماعی ، دستکاری هیجانی و ماکیاولیسم تاثیر مثبتی بر بیش نمایی سود دارد . از طرفی ماکیاولیسم بر تسلط اجتماعی و دستکاری هیجانی اثر مستقیم دارد. هم چنین، ماکیاولیسم به واسطه تسلط اجتماعی و دستکاری هیجانی بر بیش نمایی سود به طور غیر مستقیم و مثبت اثرگذار است. این نتایج می تواند دستاوردهای مهمی برای پژوهشگران حوزه حسابداری و مالی و همچنین سازمانهای مرتبط با این بخش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Social Dominance , Machiavellianism and Emotional Manipulation on Earnings Overstatement : A test of Upper Echelons Theory

نویسندگان [English]

  • Hassan Sadeghpour 1
  • Bahman Banimahd 2
  • Mehdi Moradzadeh Fard 2
  • Bahram Hemati 3
1 Ph.D. student, Department of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Earning overstatement is actually one of the forms of earnings management whereby the entity's management tries to avoid reporting losses. The purpose of this study is to investigate the effect of psychological variables such as Social Dominance, Machiavellianism and Emotional Manipulation on Earning Overstatement by using of upper echelons theory. In this theory, organization's performance is a function of the top managers' characteristics. In this study, the research hypotheses is tested on the basis of structural equations. For this purpose, We is select a sample of 401 accounting experts, accounting chiefs and financial managers of the Tehran stock exchange listed firms. Theoretical foundations of the research were collected through library studies and research data were collected through a questionnaire. The results of this study show that Social Dominance, Emotional Manipulation and Machiavellianism have a positive effect on Earnings Overstatement. Machiavellianism, on the other hand, has a direct effect on Social Dominance and Emotional Manipulation. Also, Machiavellianism indirectly and positively affects Earnings overstatement through Social Dominance and Emotional Manipulation. These results can have important implications for accounting and finance researchers as well as organizations related to this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Dominance
  • Machiavellianism
  • Emotional Manipulation and Earnings Overstatement
احمدی، حسن، ولی­پور، هاشم، جمالی، غلامرضا (1397). بررسی رابطه مولفه­های هوش هیجانی تهیه کنندگان صورتهای مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار، مجله مدیریت توسعه و تحول، 33 (1397)51-43
اعتمادی فرزانی، حجت الله؛ غلامی حسین آباد، رضا؛ ناظمی اردکانی، مهدی (1389). بررسی تاثیر ارزش های اخلاقی شرکتی بر درک مدیریت سود، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 5 (3 و 4)، 35-46
رفاهی بخش، سمانه؛ بنی مهد، بهمن؛ خردیار، سینا و اوشک سرایی، مریم (1397) عواطف فردی و رفتار مدیریت سود : آزمونی از نظریه روانشناسی مثبت گرا، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال سوم، شماره ششم، صص 241-254
سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان. تهران: انتشارات سیطرون
شعبان، رضوان ؛ بنی مهد، بهمن ؛ رویایی، رمضانعلی. (1396). اثر محافظه کاری اجتماعی و
ماکیاولیسم بر استقلال حسابرس، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره ششم، شماره 22، صص 75-86
صادقیان، مسعود؛ بنی مهد، بهمن؛ جهانگیرنیا، حسین و غلامی جمکرانی، رضا (1398). ماکیاولیسم، جهت گیری اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26(3) : 413 -434
ملکیان، اسفندیار؛ جفایی رهنی، منیر؛ بهروز (1393). رابطه ی تعهد حرفه ای و دیدگاه اخلاقی با رفتار مدیریت سود. فصلنامه ی اخلاق در علوم و فناوری، 9(14)، 1-10
Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C., & Moore, H. (2007). Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? Journal of Personality and Individual Differences, 43(1), 179–189
Azouzi, M.A., Jarboui, A. (2012), CEO Emotional Intelligence and board of directors Efficiency. Iranian Journal of Management Studies, 5, (2), 115-144
Bela Berkas, Arpad Csatho, Boroka Gacs, Tamas Berczkie (2014)”Nothing ventured Nothing Gained: Strong Associations between Reward Sensitivity Two easures of Machiavellianism”, journal of Personality and Individual Differences, 74, pp 112-115
Bradberry, T., & Greaves, J. (2005). Emotional intelligence quick book. Translated by: M. Ganji. Tehran: Savalan Publication. Denham SA, Blair KA, DeMulder E, Levitas J, Sawyer K, Auerbach-Major S.;1; 2003. Preschool emotional competence: pathway to social competence. Child Dev. 74:238-56.
Capalbo, F., Frino,A., Lim , M., Mollica , V., Palumbo, R., (2018) The Impact of CEO Narcissism on Earnings Management , ABACUS, Vol. 54, No. 2 : 210-226 doi: 10.1111/abac.12116
Christie, R., & Geis, F. (1970) Studies in Machiavellianism (pp. 339–358). New York: Academic Press.
De Hooge, I. E., Breugelmans, S. M., & Zeelenberg, M. (2008). Not so ugly after all: When shame acts as commitment device. Journal of Personality and Social Psychology, 95(4), 933–943.
Deshpande, S. P. and J. Joseph: 2008, ‹Impact of Emotional Intelligence, Ethical Climate, and Behavior of Peers on Ethical Behavior’, Journal of Business Ethics. doi: 10.1007/s10551-008-9779-z.
D'Souza , M.F., De Lima, G.S.F., (2015) The Dark Side of Power : The dark Triad in Opportunistic Decision- Making , ASAA JOURNAL - Advances in Scientific and Applied Accounting, 8(2). PP. 135-156
Duckitt; j. (2001).A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. Advances in experimental social Psychology; 33; 41-113
Forgas, J.,(1995) Mood and judgment: The Affect Infusion Model (AIM) Psychological Bulletin , Vol. 117, No. 1,39-66
Grieve, R., March, E., Van Doorn G., (2019) Masculinity might be more toxic than we think: The influence of gender roles on trait emotional manipulation, journal of Personality and Individual Differences, 138: 157–162
Gruenfeld, D.H., Inesi, M. E. Magee, J. C, & Galinsky, A.D. (2008). Power and the objectification of social targets. Journal of Personality and Social Psychology, 95(1), 111-127.
Ham, Ch., Lang, M., Seybert, N., Wang, S. (2017). CFO Narcissism and Financial Reporting Quality. Available at https://ssrn.com/abstract =2581157
Hartmann, F. G. H., & Maas, V. S. (2010). Why business unit controllers create budget slack: Involvement in management, social pressure, and achiavellianism. Behavioral Research in Accounting, 22(2), 27–49.
Hambrick, D. C., & Mason, R. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9(2), 193–206
Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: An update. Academy of Management Review, 32(2), 334–343.
 Hsieh, Y., Chen, T., Tseng, Y., Lin,R., (2018) Top Management Team Characteristics and Accrual-Based Earnings Management, International Journal of Accounting, 53(4) : 314-334
Horvat, R., (2018) Impact of Selected Personality Traits on Accountants’ Attitudes toward Accounts Manipulation: Evidence from Slovenia, Naše gospodarstvo/Our Economy, 64(3), 23-35. DOI: 10.2478/ngoe-2018-0015
Huoviene, S., & Pasanen, M. (2010). Entrepreneurial and management teams: What makes the difference? Journal of Management & Organization, 16(3), 436–453.
Healy, P., and J. M. W ahlen. (1999). A review of the earnings managemant literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4): 143-147  
Ines, M. e. (2010). Power and loss aversion. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 112 (1), 58-69
Jensen, M., and W. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial economics, 3(4): 305-360
Leung, K., & Bond, M. H. (2004).Social axioms: A model for social beliefs in multicultural perspective. Advances in Experimental Social Psychology, 36, 119-197.
Mac Callum ,R.C,Browne , M. W ,Sugawara , H. M.(1996)power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling Psychological Methods,1. 130-149
MesmerMagnus, J. R., & DeChurch, L. A. (2009). Information Sharing and Team Performance: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 94(2), 535-546. https://doi.org/10.1037/a0013773
Murphy, P.R., (2012) Attitude, Machiavellianism and the rationalization of misreporting, Accounting, Organizations and Society, 37, 242–259
Notbohm, M., Campbell,K.,  Adam R. Smedema, A.R., Zhang , T., (2019) Management’s personal ideology and financial reporting quality, Review of Quantitative Finance and Accounting, 52(2): 521-571
Pratto, F., Sidanius, J., & Levin, S. (2006). Social dominance theory and the dynamics of intergroup relations: Taking stock and looking forward. European Review of Social Psychology, 17, 271-320.
 Pruysersa, S., Blaisb, J., Chen, P.G., (2019) who makes a good citizen? The role of personality, Personality and Individual Differences 146:99–104
Ruiz-Palomino, P., & Banon-Gomis, A., (2016) the negative impact of chameleon-inducing personalities on employees' ethical work intentions: The mediating role of Machiavellianism, European Management Journal, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.emj.2016.02.010
Rodriguez-Bailon, R., Moya, M., & Yzerbyt, V (2000).Why do superiors attend to negative stereotypic information about their subordinates? Effects of power legitimacy on social perception. European Journal of Social Psychology, 30(5), 651-671.
Ryckman, R. M. (2007). Theories of personality. Belmont: Thomson Wadsworth
Shafer W.E. Wang,Z (2011),"Effects of ethical context and Machiavellianism on attitudes toward earnings management in China", Managerial Auditing Journal, Vol. 26 Iss 5 pp. 372 – 392.
Shafer. W.E., (2002) Effects of Materiality, Risk, and Ethical Perceptions on Fraudulent Reporting by Financial Executives, Journal of Business Ethics, 38(3): 241-260.
Stevens, G. W., Deuling, J. K., & Armenakis, A. A. (2012). Successful psychopaths: Are they unethical decision-makers and why? Journal of Business Ethics, 105, 139–149. Doi: 10.1007/s10551-011-0963-1
Wang, S., Chen, X., (2019) Recognizing CEO personality and its impact on business performance: Mining linguistic cues from social media, information & Management, Forthcoming, https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103173