ارزیابی نقش سنجه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی در کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه

ارزیابی نقش سنجه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی در کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

طبق مبانی نظری تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت‌ها با هدف کاهش هزینه سرمایه اهمیت دارد. تلاش جهت کاهش ریسک‌های اطلاعاتی و تمرکز بر جنبه‌های حافظت از سهامداران ممکن است تغییر هزینه سرمایه را به دنبال داشته باشد. هدف مقاله ارزیابی تأثیر سنجه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی بر کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه است. کیفیت اطلاعات سود طبق قرینه قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی و هزینه سرمایه حقوق مالکانه براساس بازده مورد انتظار طبق مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارزیابی شده‌اند. شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران طبق معیارهای تفکیک وظیفه مدیر عامل، استقلال هیأت مدیره، وجود حسابرسی داخلی، وجود سهامداران با حق کنترل، مالکیت متمرکز، تعدیلات سنواتی، به موقع بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیأت ‌مدیره بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش طبق رویه غربال‌گری شامل تعداد 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده‌اند. یافته‌ها بیانگر تأثیر معنادار منفی کیفیت سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه است؛ شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران نیز تأثیر معنادار منفی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه داشته است. شواهد تکمیلی بیانگر نقش مهم رویه‌های راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و زمینه‌ سازی بهبود کیفیت اطلاعات مالی به عنوان راهکارهای کاهش هزینه سرمایه شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Role of Investor’s Protection Criterion and Improvement of Financial Reporting Quality on Reduction the Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassani 1
  • Maryam Jabarvand Behrouz 2
1 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting & Auditing, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Master in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to theoretical foundations, it is important to determine the optimum level of capital financing in order to minimize the cost of capital. Firms’ effort to decrease the information risks and focus on investor’s protection aspects could lead to change in cost of capital. The main purpose of this paper is assessment the impact of investor’s protection criterion and improvement of financial reporting quality on reduction the cost of equity capital. Earnings quality is measured based on the inverse index of residuals absolute values extracted from accruals model. Stockholders’ expected rate of return which extracted from the capital asset pricing model is used to measure the cost of equity capital. Also, investor protection is assessed through various criteria such as separation of chairman’s duty, board independence, internal audit, shareholder with vote right, ownership concentration, adjustment, disclosure of audit fee & managerial compensation. Research samples include 183 firms listed in Tehran Securities & Exchange during the period from March 2012 till March 2018. Research hypotheses analyzed through multivariate regression models using panel data which included firm-year observation and fixed effect method. Findings indicated that earnings quality had significant and negative impact on cost of equity capital; In addition, investor’s protection had significant and negative impact on cost of equity capital. Other evidences documented the key role of corporate governance procedures to protect the investors & shareholders and improvement the quality of financial reporting in order to decrease the cost of equity capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Equity Capital
  • Financial Information Quality
  • Investors Protection
اسدی­­نهاری، نادر؛ طالب­نبا، قدرت­اله؛ وکیلی­فرد، حمیدرضا و رویائی، رمضانعلی. (1398). نقش تعدیل­کننده پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین­المللی بر رابطه میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 8 (30): 26-15.
بولو، قاسم و حسنی­القار، مسعود. (1393). ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام. دانش حسابداری. 5 (17): 75-49.
ترابی، ایرج؛ دستگیر، محسن و کیانی، غلامحسین.(1399). اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 12 (2): 22-1.
ثقفی، علی و بولو، قاسم. (1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و کیفیت سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. 1 (2): 29-4.
حسنی، محمد و احمدی، ندا. (1396). تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام. مقالات. کنفرانس بین­المللی فرصت­ها و چالش­های مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ژنو، سوئیس.
حسنی، محمد و محمدیان، مژگان. (1396). تأثیر کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام و کیفیت سود. پایان­نامه ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
شفیع­زاده، بهاره؛ حسینی، سیدعلی؛ رحمانی، علی و سلطانی، محمد. (1397)، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه­گذاران، بورس اوراق بهادار، 11 (42)، 95-74.
عباسی، ابراهیم و بذرافشان، محسن. (1396). بررسی رابطه کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتار نامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهشهای تجربی حسابداری. 7 (1): 60-41.
علی­اصفهانی، یاسمن و دارابی، رویا. (1398). بررسی رابطه مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها با هزینه‌های حقوق صاحبان سهام با در نظر گرفتن محافظت از سرمایه­گذاران. سیاست­های مالی و اقتصادی. 7 (26): 234-213.
علوی­طبری، سیدحسین؛ مشایخ، شهناز و نوبهاری، مریم. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی. مجله توسعه و سرمایه. 3 (2): 76-57.
کردستانی، غلامرضا و طایفه، سیامک. (1392). ویژگی­های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام. تحقیقات مالی. 15 (1): 94-75.
کردستانی، غلامرضا و علوی،سیدمصطفی. (1389)، بررسی تأثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، بورس اوراق بهادار، 3 (12)، 61-43.
کرمی، علامرضا؛ حسینی، سیدعلی و رضوانی­فرد، سعید. (1392)، بررسی رابطه بین سطح افشاء و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، 6 (21)، 71-47.
مراد‌زاده­فرد، مهدی؛ عدیلی، مجتبی و ابراهیمیان، سیدجواد. (1391). کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی. 4 (14): 110-91.
نیکومرام، هاشم و امینی، پیمان. (1390). کیفیت سود و هزینه سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 4 (2): 215-183.
Albuquerue, R., Wang, N. (2008). Agency conflicts, investment and asset pricing. The Journal of finance. 63(1): 1-40.
Anthony, P., George, I. E. (2017). The joint effect of investor protection, IFRS and earnings quality on cost of capital: An international study. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money. 46: 1-29.
Apergis, N., Artikis, G., Eleftheriou, S., Sorros, J. (2011). Accounting information and cost of capital: A theoretical approach. Modern Economy. 2: 589-596.
Barth, M. E., Konchitchki, Y., Landsman, W. R. (2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics. 55 (2-3): 206-224.
Ben-Nasr, H., Al-Dakheel, A.M. (2015). The impact of earnings quality on the cost of equity: Evidence from privatized firms. International Journal of Financial Research. 6(1): 68-78.
Bhattacharya, N., Ecker, F., Olsson, P. M., Schipper, K. (2011). Direct and mediated associations among earnings quality, information asymmetry and the cost of equity. The Accounting Review. 87 (2): 449-482.
Boonlert-U-Thai, K., Meek, G. K., Nabar, S. (2006). Earnings attributes and investor-protection: International evidence. The International Journal of Accounting. 41(4): 327-357.
Breuer, W., Müller, T., Rosenbach, D., Salzmann, A. (2018). Corporate social responsibility, investor protection, and cost of equity: A cross-country comparison. Journal of Banking & Finance. 96 (Nov): 34-55.
Byun, H.Y., Kwak, S.K., Hwang, L.S. (2008). The implied cost of equity capital and corporate governance practices. Asia-Pacific Journal of Financial Studies. 37 (1):139-184.
Cahan, S.F., Liu, G., Sun, J. (2008). Investor protection, income smoothing, & earnings informativeness. Journal of International Accounting Research. 7 (1):1-24.
Chang, H., Ferando, G. D., Liao, W. (2009). Sarbanes oxley act, perceived earnings quality & cost of capital. Review of Accounting and Finance. 8(3):216-231
Chhabra, M., Ferris, S. P., Sen, N. (2009). Investor protection effects on corporate liquidity and the cost of capital. Applied Economics Letters. 16 (8): 819-826.
Christensen, H. B., Lee, E., Walker, M., Zeng, C. (2015). Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption? European Accounting Review. 24 (1): 31-61.
Cohen, D. (2008). Does information risk really matter? An analysis of the determinants and economic consequences of financial reporting quality. Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics. 15(2): 69-90.
Cremers, M., Ferrell, A. (2014). Thirty years of shareholder rights and firm valuation. Journal of Finance. 69 (3): 1167-1196.
Dharmapala, D., Khanna, V. (2013). Corporate governance, enforcement, and firm value: Evidence from India. Journal of Law, Economics, and Organization. 29 (5): 1056-1084.
Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review. 70 (2): 193-225.
Easley, D., O'hara, M. (2004). Information and the Cost of Capital. The Journal of Finance. 59 (4): 1553-1583.
Ezat, A. (2019). The impact of earnings quality on the association between readability and cost of capital: Evidence from Egypt. Journal of Accounting in Emerging Economies. 9 (3): 366-385.
Flores, E., Sampaio, J.O., Beiruth, A.X., & da Silva, A.F. (2020). Earnings Transparency, Cost of Debt & Cost of Equity: A Cross-Country Examination. International Business Research, 13 (10): 115-129.
Francis, Jere R., Khurana, I. K., Pereira, R. (2005). Disclosure incentives and effects on cost of capital around the World. The Accounting Review. 80 (4): 1125-1162.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K. (2004). Costs of capital and earnings attributes. The Accounting Review. 79 (4): 967-1010.
Gray, P., Koh, P. S., Tong, Y. H. (2009). Accruals quality, information risk and cost of capital: Evidence from Australia. Journal of Business Finance & Accounting. 36 (1-2): 51-72.
Himmelberg, C. P., Hubbard, R. G., Love, I. (2002). Investor protection, ownership and the cost of capital. World Bank Policy Research. Working Paper. No 2834.
Hong, P. K., Ma, T., Zhang, G. (2019). Accruals quality and cost of capital: Evidence from the Chinese stock market. Journal of International Accounting Research. 18 (1): 71-95.
Houqe, M. N., Ahmed, K., Van Zijl, T. (2017). Audit quality, earnings management and cost of equity capital: Evidence from India. International Journal of Auditing. 21(2): 177-189.
Houqe, M. N., Easton, S., Van Zijl, T. (2014). Does mandatory IFRS adoption improve information quality in low investor protection countries?. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 23 (2), 87-07.
Huang, H. H., Wang, W., Zhou, J. (2013). Shareholder rights, insider ownership and earnings management. Abacus. 49 (1): 46-73.
Imhof, M. J., Seavey, S. E., Smith, D. B. (2017). Comparability and cost of equity capital. Accounting Horizons. 31(2): 125-138.
Kentris Indarti, M. G., Puteri, I. T., Sudarsi, S. (2019). Earning quality, information asymmetry and cost of equity capital in manufacturing companies. Advances in Economics, Business and Management Research. 86: 155-158.
Kim, D., Qi, Y. (2010). Accruals quality, stock returns and macroeconomic conditions. The Accounting Review. 85(3): 937-978.
Kim, J. B., Sohn, B. C. (2013). Real earnings management and cost of capital. Journal of Accounting and Public Policy. 32(6): 518-543.
Lestari, N., Rahayu, U. (2019). Influence earnings quality and liquidity on cost of capital. Journal of Applied Managerial Accounting. 1 (1): 62-69.
Lima, B. F., Sanvicente, A. Z. (2013). Quality of corporate governance and cost of equity in Brazil. Journal of Applied Corporate Finance. 25 (1): 72-80.
McLean, R. D., Zhang, T., Zhao, M. (2012). Why does the law matter? Investor protection and its effects on investment, finance and growth. The Journal of Finance. 67 (1): 313-350.
Persakis, A., Iatridis, G. E. (2015). Cost of capital, audit and earnings quality under financial crisis: A global empirical investigation. Journal of International Financial Markets. Institutions and Money, 38: 3-24.
Salloum, A. (2017). The relationship between earnings quality and cost of capital in the light of agency theory: A case study of Jordan. Journal of Advances in Social Science and Humanities. 3(4).