تاثیر گزارشگری یکپارچه بر مولفه های ارزش آفرینی شرکت ها

تاثیر گزارشگری یکپارچه بر مولفه های ارزش آفرینی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

گزارش جامع، چارچوب گزارشگری بین المللی که توسط شورای گزارشگری یکپارچه بین المللی منتشر شد. چارچوب، که غیراجباری است، بیان می کند که "هدف اصلی گزارش یکپارچه این است که به سرمایه گذاران مالی سرمایه توضیح دهید که چگونه یک سازمان در طول زمان ارزش ایجاد میکند. از لحاظ تئوری ارزش آفرینی واحدهای تجاری که مناسب ترین مقیاس اندازه گیری آن شاخص های ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی می باشد از مبانی اساسی برای شکل دهی قضاوت بازار سرمایه می باشد و ارزش افزوده بازار که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار می باشد تحت تاثیر قضاوت نسبت به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی می باشد.برای بررسی میزان تأثیرگذاری گزارشگری یکپارچه بر مولفه های ارزش آفرینی شرکت ها ، از داده‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال‌های 1391 الی 1397 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده گردید. تفکر یکپارچه ابزاری اســت که با یکپارچه ســازی تمامــی این عوامــل، امکان ارزش آفرینی را فراهم میکند. با این نوع تفکر، ســازمان ممکن اســت چگونگی ایجاد ارزش را به شکلی واضح درگزارشی یکپارچه توصیف کند. بهبود گزارشگری به نحوی که تمام عوامل اثر بخش بر توانایی ارزش آفرینی سازمان را دربر گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated report on the components of corporate evaluation

نویسندگان [English]

  • hassan aboalfathi 1
  • Norouz Nourollahzadeh 2
  • Seyedeh Mahboubeh Jafari 2
  • Negar Khosravi Pour 3
1 Department of accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Comprehensive Report, International Reporting Framework Published by the Integrated International Reporting Council. The framework, which is non-compulsory, states that “the main purpose of an integrated report is to explain to financial capital investors how an organization creates value over time. Economic value added and cash value added are the basic principles for shaping capital market judgment, and market value added, which is an indicator of wealth creation for the shareholder class, is influenced by judgments about economic value added and cash value added. The effect of integrated reporting on the components of value creation of companies is extracted from the data of companies listed on the Tehran Stock Exchange and OTC for a period of 7 years between 2012 and 2018 for 120 companies and from the data regression model. A combination was used to test the hypotheses. Integrated thinking is a tool that, by integrating all of these factors, makes it possible to create value. With this type of thinking, the organization may clearly describe how to create value in an integrated report How Include all factors affecting the organization's ability to create value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Reporting
  • Value Creation Components
  • Structural equation
امیربیکی لنگرودی، حبیب؛ کردستانی، غلامرضا؛ رضایی، فرزین. (1399). الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار. حسابداری مدیریت، 13(44)، 1-21.
بابادی، کامران؛ فخاری، حسین (1397). بررسی تجربه تاثیر ساختار مالکیت بر میزان افشای
اطلاعات گزارشگری یکپارچه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ؛
رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، سومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت، حسابداری
و حسابرسی پویا
.
ستایش، محمد حسین؛ مهتری، زینب. (1398). الگویی برای ارائه اطلاعات شرکت های ایرانی
در قالب گزارشگری یکپارچه، مجله پیشرفت های حسابداری، دوره یازدهم، شماره اول،
صص 105-142.
سرهنگی، حجت؛ ابراهیمی، اله؛ یاری ابهری، حمید. (1393). بررسی اثر پییچدگی گزازشگری مالی
بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 37، سال هفتم،
صص 59-78.
شفیع زاده، بهاره؛ حسینی، سید علی؛ رحمانی، علی؛ سلطانی، محمد. (1397).نقش گزازشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 42، صص 74-95.
صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته نوئی، یاسر. (1398). گزارشگری یکپارچه، ابزاری نوین برای تحول گزارشگری شرکت‏‌‏ها، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران .
حصارزاده، رضا. (1394). یکپارچه‌سازی نظام‌مند مفاهیم و مدل‌سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(15)، 37-56.
حساس یگانه، یحیی؛ رحیمیان، نظام الدین؛ توکل نیا، اسماعیل. (1393). بررسی ارزش‏‌‏آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی، فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیستم، صص 32-52.
جعفری، اسکندر؛ احمد پور کاسگری، احمد. (1394). تاثیر ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام و کاربرد آن در گزارشگری مالی (شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 30، سال هشتم، صص 129-145.
دستگیر، محسن؛ ایزذی نیا، ناصر. (1393). ارتباط و همبستگی شاخص های داخلی ارزش‏‌‏آفرینی واحد های تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 5، صص 45-62.
رضایی، شعیب. (1397). شفافیت، پاسخگویی در بخش عمومی و چارچوب گزارشگری یکپارچه، فصلنامه علم و مدیریت توسعه، سال سوم، شماره 6، صص 25-49.
رضایی، فرزین؛ ترابیان، محسن و محتاری، فرشته. (1398). ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه، فصلنامه ستاک، سال پنجم، شماره 3، صص 36-59.
رود نشین، حمید. (1384). «بررسی و تبیین رابطه ‌بین اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزش شرکت». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام خمینی(ره).
فخاری، حسین و بابادی، کامران. (1395). گزارشگری یکپارچه، گزارشگری آینده ؛ مطالعه موردی گروه دارویی . چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه .
مرشدزاده، مهناز و قربانی، محمود. (1395). چارچوب بین‏المللی گزارشگری یکپارچه، حسابدار رسمی، شماره 32، صص 25-36.
نیکومرام، هاشم؛ بنی مهد، بهمن. (1388). جهانی سازی استانداردهای حسابداری، بایدها و نبایدها،  مجله حسابداری، سال 21، شماره 178.صص 12-36.
Adamez, K.E. and Forset (2012), Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control and Valuation of Know-how Companies, the Konrad Group, Stockholm.
Berath ToitElda, Elda du Toit. (2017). the readability of integrated reports. Meditari Accountancy Research 25:4, 629-653.
D.V. Ramana., (2010), Market value added and Economic value added: some empirical evidence. Working paper, available ssrn website.
Doweoo, N. and J. Locke. (2019). the Emergence of IR. Accounting and Business Research, Vol. 46, No. 1, Pp83-115.
Estefan, L., Eckersley, P. & Zakaria, Z. (2010) “Accountability and transparency in English local government: Moving from ‘matching parts’ to ‘awkward couple?”, Financial Accountability and 16-Management, vol. 31, no. 3.
Ekles, F. A. and M. Kezros. (2014). Factors affecting the Diffusion of Integrated Reporting–a UK FTSE 100 Perspective. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 6, No. 2, Pp. 190- 223.
Feransic, J. (2013) “Pathologies of accountability and the challenge of multiple accountabilitydisorder”, Public Administration Review, vol. 65, no. 1.
Fradis HajiAbdifatah, Abdifatah Ahmed Haji, AnifowoseMutalib, Mutalib Anifowose. (2016). Initial trends in corporate disclosures following the introduction of integrated reporting practice in South Africa. Journal of Intellectual Capital, 18:2, 373-399.
IIRC (2013), “International oIRW framework”, The International Integrated Reporting Council, available at: www.theiirc.org/wp- ntent/uploads/2013/12/13-12-08-).
Eslakal, M.C., Watson, J. & Woodliff, D. (2018) “Corporate governance quality and CSR disclosures”, Journal of Business Ethics, no.125. Chauvey, J.N., Giordano-Spring.
Robert, C.H. and Lak (2016) “The normativity and legitimacy of CSR disclosure: Evidence from France”, Journal of Business Ethics, no. 130.12 9.
Pestoni J., Michael J. Turner, CooteLeonard V., Leonard V. Coote.(2019)  Discrete choice experiments: a research agenda for experimental accounting. Meditari Accountancy Research, 25:1,158-182.
Petrson, F., K. (2016). Effective audit committee, audit quality and earnings management: Evidence from Tunisia. Journal of Accounting in Emerging Economies, 2(6), 138-155.