مطالعه‌ای پیمایشی در خصوص افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.

مطالعه‌ای پیمایشی در خصوص افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 استادیار پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

چکیده

هدف مقالۀ حاضر، توضیح وضعیت شفاف‌سازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه‌های متعدد در سال‌های 1393، 1395، 1397 و 1398/03/28) است.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی نیز به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی از احکام قانونی مذکور مستثنا نیست؛ زیرا نظارت مالی بر این‌گونه مؤسسات می‌تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخگویی آن‌ها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش می‌کند با بررسی چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانت‌های اجرایی، نکات ضعف و قوت، چالش‌ها و موانع پیش‌روی اجرای این قانون را ازطریق مطالعات اسنادی و پیمایشی (نظرسنجی) مورد مطالعه قرار داده و راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از موانع موجود ارائه دهد.
در پژوهش حاضر از روش اسنادی و پیمایش توصیفی (نظرسنجی) استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و در زمینۀ نظرسنجی، نمونه 80 نفری از اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاه‌ها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونه‌گیری هدفمند و غیراحتمالی (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهره‌گیری از پیمایش توصیفی ازطریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey Study on Disclosure of Financial Data of Corporations and Economic Entities.

نویسندگان [English]

  • Laleh Shahbazi 1
  • Ahmad Markaz Malmiri 2
  • Erfan Shams 3
  • Abdolreza Barzegar 4
1 Ph.D. Student, Department of Public Law, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran.
2 Research Assistant Professor of Majles Research Center (MRC), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Public Law, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran.
چکیده [English]

This article is written with the aim of shedding light on the ways by which clarification and disclosure of financial data of corporations and economic entities to Iran’s Securities and Exchange Organization are carried out, according to the legal obligations for Iranian corporations specified in Article 6 of the law concerning enforcement of provisions of Article 44 of the constitution of the Islamic Republic of Iran and consequent modifications as one of the criteria for rule of law.
Public institutions as well as non-governmental or quasi-governmental public entities are not exempted from this law because they are deemed as the extensions of the existing governance apparatus over the society and financial supervision over them is quite effective in taking such entities accountable for their conduct and performance.
Transparent and meticulous disclosure of financial data to the supervisory institutions can create equitable as well as sound competitive environment for doing business in the society.
Wherever data transparency is missing or public supervision is not adequate, fraud, discrimination and economic rant become more probable which eventually lead to the loss of trust in public institutions, mismanagement and spread of corruption.
In this study it has been tried to pinpoint pros and cons together with the challenges of enforcement of the afore-mentioned law through analyzing legal documents and conducting surveys. Furthermore, functionality of various laws and regulations along with their sanctions will be extensively examined. At the end of this study, practical solutions for the existing and would-be impediments and shortcomings are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clarification and disclosure of financial data
  • corporations and commercial entities
  • Article 6 of the law concerning enforcement of provisions of Article 44 of the constitution of the Islamic Republic of Iran
خدادادی، ولی؛ نیک کار، جواد؛ ویسی، سجاد. (1395). "تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(52)، 53-74.
دلشاد، افسانه؛ صادقی‌شریف، سیدجلال. (1397). "بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته‎بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران"، تحقیقات مالی، 20(1)، 91-106.
دیدار، حمزه؛ حیدری، مهدی؛ پور اسد، سعید. (1397). "تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری، 9(1)، 147-169.
دیانتی دیلمی، زهرا و ملک محمدی، هادی. (1392). "بررسی تاثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری، 13، 151-170.
عبدلی، محمدرضا؛ طالع زاری، سمیه. (1396). "بررسی رابطه بین کوته‌بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، حسابداری مدیریت، 10 (34)،57-69.
مرادی، جواد؛ باقری، هادی. (1393). "بررسی مقایسه ای تأثیر کوته بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(3)، 239-250.
مرادی، مهدی؛ پرنده، الهام؛ مرندی، زکیه. (1396). "بررسی ارتباط افق سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره"، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 33(3) ، 207-240.
Aderson, T. W., Hsiao. C. (1982). "Formulation and estimation of dynamic modes using panel data". Journal of Econometrics, 18(1), 47-82.
Aghion, P., Van Reenen, J., & Zingales, L. (2013). "Innovation and institutional ownership". American Economic Review, 103(1), 277–304.
Alessandri, T. M., & Pattit, J. M. (2014). "Drivers of R&D investment: The interaction of behavioral theory and managerial incentives". Journal of Business Research, 67, 151–158.
Almazon, A., Hartzell, J, C., Starks, L, T.  (2005). "Active institutional shareholders and costs of monitoring: evidence from executive compensation". Financial Management, 34(4), 5-34.
Anjos, F., Mo Kang, Ch. (2017). "Managerial myopia, financial expertise, and executive-firm matching", Journal of Corporate Finance, 43, 464–479.
Barker, V. L., Mueller, G. C. (2002). "CEO characteristic and firm R&D spending". Management Science, 48 (1), 782-801.
Battaglia, D., Neirotti, P., Paolucci, E. (2018) "The role of R&D investments and export on SMEs’ growth: a domain ambidexterity perspective", Management Decision, 56 (9), 1883-1903.
Baysinger, B. D., Kosink, R. D. and Turk, T. A. (1991). "Effects of Board and Ownership Structure on Corporate R&D Strategy", Academy of Mnagement Journal, 34, 205-214.
Bebchuk, L., Cohen, A., Ferrell, A., (2009). "What matters in corporate governance?" Rev. Finan. Stud. 22 (2), 783–827.
Bushee, B. J. (1998). "The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior", Accounting Review, 73(3), 305–333.
Cadman, B., Sunder, J. (2018). "Investor Myopia and CEO Horizon Incentives", Northwestern University, The University of Chicago, and the Winter Accounting Conference at the University of Utah especially Xue Wang (the discussant), the Conference on Financial Economics and Accounting.
Cao, L., Du, Y., & Ørding Hansen, J. (2016). "Foreign institutional investors and dividend policy": Evidence from China, International Business Review, 26(5), 816-827.
Chen, Y, F., Lin, F, L., Yang, Sh, Y. (2014). "Does institutional short-termism matter with managerial myopia?" Journal of Business Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.039.
Cheng, S. (2004). "R&D expenditures and CEO compensation", Accounting Review, 79(2), 305–328.
Darrough, M. and S Rangan, (2015). "Do insiders manipulate earnings when they sell their shares in an initial public offering?" Journal of Accounting Research, 43, 1-33.
David, P., Yoshikawa, T., Chari, M. D. R., & Rasheed, A. A. (2006). "Strategic investments in Japanese corporations: Do foreign portfolio owners foster underinvestment or appropriate investment?" Strategic Management Journal, 27, 591–600.
David, P., Hitt, M. A., & Gimeno, J. (2001). "The influence of activism by institutional investors on R&D". Academy of Management Journal, 44(1), 144–157.
Dess, G.G. & Picken, J.C. (1999). "Creating competitive (dis) advantage: Learning from Food Lion's freefall". Academy of Management Executive, 13(3), 97-111.
Di Meo, F., García Lara, J, M., Surroca, J, A. (2017). "Managerial entrenchment and earnings management", Journal of Accounting and Public Policy, 36, 399–414.
Dikoli, S. S., S. L. Kulp, and K. L. Sedatole, (2006). "The use of short-term contracting to lengthen the CEO horizon: Do shareholder influences and board effectiveness matter?" Working Paper. Harvard University.
Gompers, P. A., & Metrick, A. (2001). "Institutional investors and equity prices", The Quarterly Journal of Economics, 116 (1), 229–259.
Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., (2003). "Corporate governance and equity prices". Q. J. Econ. 118 (1), 107–156.
Higgins, D., Omer, T.C., Phillips, J.D., (2015). "The influence of a firm’s business strategy on its tax aggressiveness". Contemporary Accounting Research. 32 (2), 674–702.
Jason, W., Ridge, D., K., White, A. (2014). "The influence of managerial myopia on firm strategy", Management Decision, 52(3), 602 – 623.
Jia-Chi, Ch., Fang-Chi, L., Tsai-Hui, T. (2018). "The Effect of Institutional Ownership Stability on Cash Dividend Policy: Evidence from Taiwan, in Cheng Few Lee, Min-Teh Yu (ed.)" Advances in Pacific Basin Business, Economics and Finance (Advances in Pacific Basin Business, Economics and Finance, Volume 6) Emerald Publishing Limited, pp.207 – 222.
Jiang, L., Waller, D.S., & Cai, S. (2013). "Does ownership type matter for innovation? Evidence from China". Journal of Business Research, 66, 2473–2478.
Jory, R., Ngo, T., & Sakaki, H. (2017). "Institutional Ownership Stability and Dividend Payout Policy", Managerial Finance, 1-11.
Kern, D.A. (2006). "A matter of strategic mis-fit: Management myopia and value", Ph.D dissertation. Oklahoma State University.
Kochhar, R., & David, P. (1996). "Institutional investors and firm innovation: A test of competing hypotheses". Strategic Management Journal, 17, 73–84.
Ladika, T., Zacharias, S. (2013). “The effect of managerial short-termism on corporate investment.” Working paper, University of Amsterdam.
Le, S. A., Walters, B., & Kroll, M. (2006). "Themoderating effects of externalmonitors on the relationship between R&D spending and firm performance". Journal of Business Research, 59, 178–287.
Levinthal, D.A., March, J.G. (1993). "The myopia of learning". Strategic Management Journal, 14(winter), 92-112.
Miller, K.D. (2002). "Knowledge inventories and managerial myopia". Strategic Management Journal, 23(8), 689-706.
Mizik, N. (2010). "The theory and practice of myopic management". Journal of Marketing Research, 47(4), 594-611.
Mizik, N., Jacobson, R. (2007). "Myopic marketing management: Evidence of the phenomenon and its long-term performance consequences in the SEO context". Marketing Science, 26(3), 361-79.
Murphy, K., (1985). "Corporate performance and managerial remuneration: An empirical analysis". Journal of Accounting and Economics 7, 11-42.
Peng C. Y. J., Lee, K. L., & Ingersoll, G. M. (2002). "An introduction to logistic regression analysis and reporting", The Journal of Educational Research, 96(1), 3-14.
Shin, J., (2006). "The composition of institutional ownership and the structure of CEO compensation". Working Paper. The University of Illinois at Urbana-Champaign.
Shleifer, A. Vishny, R, W. (1990). "Equilibrium short-horizons of investors and firms". AEA Papers and Proceedings, 80, 148–153.
Sias, Richard, Laura Starks, and Sheridan Titman, (2006). "Changes in institutional ownership and stock returns: Assessment and methodology", Journal of Business 79, 2869-2910.
Song, J., Wang, R., & Cavusgil, S. T. (2015). "State ownership and market orientation in China’s public firms: An agency theory perspective". International Business Review, 24(4), 690–699
Stein, J. (1989). "Efficient capital markets, inefficient firms: a model of myopic corporate behavior". Quarterly Journal of Economics, 104, 655–669.
Thakor, A., (1990). "Investment myopia and the internal organization of capital allocation decisions". Journal of Law, Economics and Organization, 6, 129–154.
Wahal, S., and J. J. McConnell, (2000). "Do institutional investors exacerbate managerial myopia?" Journal of Corporate Finance, 6, 307-29.
Yan, X., & Zhang, Z. (2009). "Institutional investors and equity returns: are short-term institutions better informed?" The Review of Financial Studies. 22(2), 893–924.