امکان سنجی حق بازفروش کالا در بورس کالای ایران با مطالعه‌ی تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)

امکان سنجی حق بازفروش کالا در بورس کالای ایران با مطالعه‌ی تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

توسعه و گسترش بورس های کالایی و چشم انداز فراملی شدن آنها ایجاب می‌کند که ضمن بررسی قوانین و حقوق مرتبط در سطح بین الملل، زمینه تدوین و اجرای آنها در راستای افزایش تعاملات با بورس‌های خارجی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی فراهم شود. یکی از این حقوق، حق باز فروش کالا است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) به آن پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد امکان حق بازفروش نه تنها در بورس‌های کالایی بلکه در نظام حقوقی ایران نیز پیش بینی نشده است و فروش مجدد کالا قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی می‌باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که با اصلاح دستورالعمل‌های مربوطه در بورس کالای ایران می‌توان از حق بازفروش کالا برای خریدار و فروشنده استفاده نموده و بدین صورت از خسارات احتمالی ناشی از عدم تحوبل کالا توسط خریدار و یا تحویل کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of the Right to Sell Goods on the Iran Commodity Exchange with a Comparative Study of the Iranian Law System and the Convention on International Trade in Goods (1980)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Haji Gholam Saryazdi 1
  • Mahdi Nazemi Ardakani 2
  • Aliakbar Jafari Nadoushan 3
1 PhD Student, Department Financial Law, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting and Finance, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law and Political Science, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The development and expansion of commodity exchanges and the prospect of their transnationalization require that while examining the relevant laws and rights at the international level, the ground for their development and implementation in order to increase interactions with foreign exchanges and identify new export markets. One of these rights is the right to resell the goods covered by the International Convention on the Trading of Goods (1980). Studies show that the possibility of resale is not provided not only in commodity exchanges but also in the Iranian legal system, and the resale of goods before the termination of the initial transaction in one of the legal or contractual ways, the seizure of other and subject property The rules of transactions are volatile. The results of the research indicate that by amending the relevant instructions in the Iran Commodity Exchange, the right to resell the goods to the buyer and the seller can be used, and thus the possible damages caused by the buyer's non-transaction or delivery of non-compliant goods by the contract. The seller stopped

کلیدواژه‌ها [English]

  • resale
  • sale convention
  • commodity exchange
  • settlement and exchange
اصغری آقمشهدی، فخرالدین؛ زارعی، رضا. (1389). "حق بازفروش کالا مطالعه تطبیقی"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 57.
بورس­کالای ایران. (1397). معرفی شرکت بورس کالای ایران، روابط عمومی و بین­الملل شرکت بورس­کالای ایران، چاپ اول.
تاری، حسین. (1391). " تعهد مشتری به پرداخت ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
حاجی عزیزی، بیژن و بیژن بیات. (1397). "ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا"، مجله حقوقی بین المللی، شماره 58.
داراب پور، مهراب. (1374). "تفسیری بر حقوق بیع بین المللی نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان" ، گنج دانش،  دوره سه جلدی، چاپ اول، تهران.
رجایی فاطمه و سیدمحسن آزیز. (1398). "مقایسه ضمانت اجرایی خریدار و فروشنده در فقه امامیه  حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980)" ، دانش حقوق مدنی، سال هشتم، شماره دوم .
سلطانی، محمد. (1391). "تبیین و تحلیلی جایگاه ماده 99 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور" ،  فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 20 ، سال پنجم.
سلطانی نژاد، حامد و مهدی حاجی­وند. (1397).  دانشنامه بورس کالای ایران، انتشارات بورس چاپ اول.
شعاریان، ابراهیم و رحیمی، فرشاد. (1393). " انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران" ، مجله حقوق بین المللی، شماره 51.
شهباز قهقرجی، سجاد. (1393). " مسئولیت قراردادی و راه های جبران خسارت آن در کنوانسیون بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران" ، شماره 3 ، مطالعات فقه امامیه .
شهیدی، سیدمرتضی. (1393)." ضوابط اختصاصی معاملات کالایی در بورس"، پایان نامه دکتری، دانشگاه قم.
شهیدی، سیدمرتضی. (1396). قواعد حقوقی حاکم بر معاملات در بورس های کالایی، تهران، نشر میزان.
صادقی مقدم، محمدحسن و عبدالله رجبی. (1390). "بازفروش مبیع" ، پژوهش حقوق عمومی، شماره 34.
صفایی، حسین. (1390). حقوق بیع بین المللی، چاپ سوم، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
عباسی منش، حمیدرضا. (1391 ). " اعطای مهلت اضافی توسط فروشنده یا خریدار به طرف مقابل در جهت اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (مصوب 1980 وین) و حقوق ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
فرجی، اسداله. (1394). " تعلیق اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران "  ، پایان نامه کارشناسی ارشد، علامه طباطبائی.
معصومی، محمدمهدی. (1397)." مطالعه تطبیقی شیو ه های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللیپایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد قم.
نجفی تیرتاشی، مریم. (1393). "شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار. (1386). "دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران" ، سازمان بورس و اوراق بهادار.
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار. (1387). "دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران" ، سازمان بورس و اوراق بهادار.
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار. (1389). "دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران"، سازمان بورس و اوراق بهادار.
Barrera Graf, Gorge. (1987). Commentry on the International Sales Law, Reproduced with Permission of Pott, A Giuffre Editor, S.p.A.
Bukley, Ross and Andrews Ziegler. (2014). "CISG Exclusion and Legal efficiency", Kluwer Law International, Netherland.
Cuniberti, Gilles. (2006). “Is the CISG Benefiting Anybody?” Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 39, p.1514.
Dalton, James, Robert B. Dalton, Eric T. Jones. (2007). Markets in profile: profiting from the auction process, USA, John Wiley & Sons, Inc.
Enderlien, Fritz and Maskow, Dietrich. (1992). United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods. New York: Oceana Publications, International Sales Law.
Honnold, John. (1991). “Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention”. Kluwer Law International.
Kritzer, Albert H. (1998). “Guide to Practical Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston.
Schlechtriem, Peter et Witz, Claude. (2008). “Convention de Vienne sur les contracts de vente international de marchandises”, Dalloz, Paris.
Sono, Kazuaki. (1984). “UNCITRAL and the Vienna Sales Convention”, International Lawyer, vol.18, pp. 7-15.