اثرعوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی

اثرعوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 دانشیار حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی‌ها روبرو بوده‌اند که موجب بروز نگرانی‌ در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده‌های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Enterprise Risk Management factors on Financial Reporting Quality with the interactive role of corporate governance

نویسندگان [English]

  • Abolfazl babajani 1
  • saeed jabarzadeh 2
  • jamal bahri sales 2
  • asgar Pakmaram 3
1 Ph.D Candidate in Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Associate professor of Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
3 Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

In recent years, companies have faced a series of bankruptcies that have raised concerns about the error in the enterprise risk management process.The quality of financial reporting and its impact on risk management is a topic that has recently been favored by researchers.By reviewing the financial data of 156 firms listed in stock exchange for the period of 11 years (2006 to 2016), the effect of enterprise risk management factors on the quality of financial reporting with the interactive role of corporate governance has been investigated.The results showed that the Sigma risk and firm size have a positive effect on financial transparency and a negative effect on the quality of accruals. Arbitrage and Opinion divergence risk do not affect transparency.Corporate governance has a positive effect on both the interaction between Sigma risk and financial transparency, as well as the interaction between firm size and financial information transparency.Also, corporate governance has a negative effect on the interaction between Sigma risk and the quality of accruals and a positive effect on the interaction between the firm size and the quality of accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality
  • corporate governance index
  • quality of accruals
  • enterprise risk management
اسدی، مرتضی؛ و اصغری، نیلوفر.(1392). "رابطه مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی _ متنافض  یا مکمل"، حسابرس، شماره 65
پورعلی، محمدرضا.(1392)." ارائه مدل سنجش و ارزیابی مالی در شرایط محیطی ایران"، دانش سرمایه­گذاری، سال دوم، شماره پنجم، صص206-179
حساس یگانه، یحیی؛ بهشور، اسحاق و شکری­کیانی، مسعود.(1397)."رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ موثر مالیاتی"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(38) ، صص30-1
رضایی، مهدی؛ ناظمی، امین و صابری نژاد، خاطره.(1396)." بررسی تأثیر مؤلفه های حاکمیت شرکتی و ویژگی­های شرکت بر افشای سرمایه فکری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 6 صص57-43
زنگ­زن­مقدم، رقیه؛ لشگری، زهرا.(1397)."تاثیر سیاست­های تقسیم سود سهام بر تصمیمات سرمایه­گذاری با تاکید بر کیفیت گزارشگری مالی"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال10، شماره40، صص 46-21
صیادی، محمد؛ دستگیر، محسن؛  علی احمدی، سعید.(1398)."مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت بر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه­گذاری"،راهبرد مدیریت مالی، سال ششم، شماره 24، صص 39-1
قادری، صلاح­الدین؛ تاری­وردی،یداله.(1399)." مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن در کنترل موثر ویژگی­های سود شرکت"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(46) ، 106-77
کامیابی نیا، احمد؛ خدامی پور، احمد و امیری، اسماعیل.(1397)." تاثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه معاملات سهام"، فصلنامه حسابداری مالی،37،صص149-119
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا.(1387)." کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه­گذاری"،فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال1(2)
موسوی شیری، محمود؛ توکل­نیا، اسماعیل؛ شاکری، ماهرخ.(1392)،"مشارکت حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(7)، صص 48-29
موسوی شیری، محمود؛ سلیمانی، حمید؛ مومنی، یوسف؛ سلیمانی، حجت.(1394)،" رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام"، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال 5، شماره 18، صص 144-131
مهدوی، غلامحسین؛ کریمی­پور، عیسی.(1391)."پانزده راهکار پیشنهادی برای افزایش اثر بخشی کمیته­های حسابرسی"،مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره یک، صص 75-53
مهدوی، غلامحسین؛ کریمی­پور، عیسی.(1397)." بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت­های خانوادگی و غیر­خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال 7 ، شماره 12، صص 222-203
نادری، مریم؛ حاجیها، زهره(1397)."بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری با ضعف­های با اهمیت کنترل داخلی"،فصلنامه حسابداری مالی، سال 10، شماره 37، صص118-95
ناصری، احمد؛ سلیمانی، ساعده؛ یزدی فر، حسن.(1396)" بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چشم انداز مدیریت مالی، شماره 20،  صص 70-55
All sufy, F. J., Alambaideen, H. I. M., Alabbad, N. H and Makhlouf, M. H.(2013)  Corporate Governance and its impact on the quality of accounting in the industrial community shareholding Companies listed in Amman financial market-Jordan, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.3, No.5, pp. 184-195, (2013).
Altuntas, M., Berry-Stolzel, T.r., and Hoyt, R. E. (2011). Implementation of Enterprise Risk Management: Evidence from the Property-Liability Insurance Industry.Geneva Papers on Risk & Insurance – Issues and Practice, 36(3), 414-439.
Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). The impact of audit committee characteristics on CSR disclosure: An analysis of Australian firms. Australian Accounting Review, 27(4), 400-420.
Baxter, R., J. C. Bedard, R. Hoitash and A. Yezegel. (2013). Enterprise risk management program quality: Determinants, value relevance and the financial crisis. Contemporary Accounting Research 30 (4): 1264-1295.
Beasley, M. Branson, B., & Hancock, B., (2014). Report on the current state of enterprise risk oversight: Opportunities to strengthen integration with strategy. Fifth edition. AICPA.
Bell, T. B., M. E. Peecher, and I. Solomon. (2005). the 21st Century Public Company Audit. Conceptual Elements of KPMG’s Global Audit Methodology. Montvale, NJ: KPMG LLP.
Cohen, Jeffrey and Krishnamoorthy G. and Wright. A (2017). Enterprise Risk Management and the Financial Reporting Process: The Experiences of Audit Committee Members, CFOs, and External Auditors. Contemporary Accounting Research, 34 2, Summer 2017, 1178–1209
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO). (2013). Internal control integrated framework. COSO.
Kashif Shad, Muhammad., Lai, Fong-Woon., Lai Fatt, Chuah., Klemeš, Jiří Jaromír., Bokhari, Awais. (2019), "Integrating Sustainability Reporting into Enterprise Risk Management and its Relationship with Business Performance: A Conceptual Framework", Journal of Cleaner Production.
Gatzert, N., & Martin, M. (2013). Determinants and Value of Enterprise Risk Management: Empirical Evidence from the Literature. Working Paper, Friedrich Alexander University. Nurnberg.
Gordon, L. A., Loeb, M. P. & Tseng, C. Y, (2009), "Enterprise Risk Management and Firm Performance: A Contingency Perspective", J. Account. Public Policy, 28, PP. 301–327.
Lukianchuk, Genrikh.2015. The Impact of Enterprise Risk Management on Firm Performance of Small and Medium Enterprises, European Scientific Journal, May 2015 edition vol.11, No.13, pp. 408-427
Mikes, A. (2011). From counting risks to making risk count: Boundary work in risk management. Accounting, Organizations and Society, 36 (4-5): 226-245.