افق سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و کوته‌بینی مدیریتی

افق سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و کوته‌بینی مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

3 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

در چارچوب بازار مالی ایران و با توجه به مشکلاتی چون وجود حباب‌های شکننده در بورس، احتمال سقوط سهام و به‌طور خاص وجود عدم تقارن اطلاعاتی شدیدی که بین سرمایه‌گذاران وجود دارد، اغلب سرمایه‌گذاران تمایلی به ریسک کردن نداشته و ترجیح می‌دهند بر سودآوری کوتاه‌مدت شرکت‌ها تمرکز کنند. این امر باعث شده است که مدیران بسیاری از شرکت‌ها رویکردی کوته‌بینانه جهت تصمیمات سرمایه‌گذاری را اتخاذ نمایند تا سودآوری کوتاه‌مدت شرکت‌ها افزایش یابد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر افق سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی شامل افق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بر کوته‌بینی مدیریتی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. فرضیه تحقیق با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1397 و با بهره‌گیری از مدل‌های رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت سهامداران نهادی با کوته‌بینی مدیریتی ارتباط منفی معناداری دارد. همچنین بر اساس نتیجه‌ فرضیه دوم مشخص گردید افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، ارتباط مثبت و معناداری با کوته‌بینی مدیریتی داشته و آن را تقویت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional Investors' Horizons and Managerial Myopia

نویسندگان [English]

  • Hasan Valiyan 1
  • mehdi safarigerayli 2
  • Yasser Rezaei pitenoei (Ph.D) 3
1 Assistant Professor of Management, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Professor Department of accounting,Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Assistant Professor of accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In the context of the Iranian financial market, and with problems such as fragile bubbles in the stock market, the likelihood of stocks crashing, and in particular the severe information asymmetry that exists among investors, most investors are reluctant to take risks and prefer to focus on short-term profitability. This allows many managers to take a myopic approach in investment decisions to increase the firm's short-term profitability. The purpose of this study is to investigate the impact of institutional investors investment horizons including long and short term investment horizons on managerial myopia of the firms listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). The research hypotheses wree tested using a sample of 63 companies listed in Tehran Stock Exchange during the year's 2014 to 2018 using Logistic regression model.The results show that according to the first hypothesis test, long-term institutional investors' investment horizons have a significant negative association with the managerial myopia. Also, based on the result of the second hypothesis, we find that short-term investment horizons have a positive and significant association the managerial myopia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Investors' Horizons
  • Managerial Myopia
  • long-term investors' investment horizons
  • Short -term investors' investment horizons
ابراهیمی‌نژاد، مهدی. (1388). «بررسی روش‌های افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه‌های ایران»، مجله پیشرفت‌های حسابداری، دانشگاه شیراز.
اقبال‌نیا، محمد. (1395). «گام بزرگ بورس»، هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 210.
باقری، محمود. (1387). «همگرایی و رقابت در بازرسی بورس»، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 3.
بیگ‌زاده‌میلانی، علی. (1398). «ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها و نهادهای عمومی به بورس الزامی شد»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره خبر: ۳۵۶۸۰۶۴.
حسینی‌پور اردکانی، سید مجتبی. (1389). نظام حقوق حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، جلد اول، تهران، جنگل.
خالقی، ابوالفتح و میرزایی‌منفرد، غلامعلی. (1397). «تحلیل حقوقی شفافیت اطلاعاتی نهادهای عمومی»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره یازدهم، تهران.
رستمی، ولی و حسینی‌پور، سید مجتبی. (1388). نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، فصلنامه حقوقی، دوره 39، تهران، شماره 4.
خالقی، ابوالفتح و میرزایی‌منفرد، غلامعلی. (1397). تحلیل حقوقی شفافیت اطلاعاتی نهادهای عمومی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 41.
سلطانی، محمد. (1395). حقوق بازار سرمایه، تهران: سمت.
شمس‌الهی، محسن. (1398). «تحلیل حقوقی و اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره 15.
صادقی مقدم، محمدحسن و نوروزی، محمد. (1390). «نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، سال چهل و یکم، شماره 2.
صفاریان، مریم. (1381). «سیاست‌ها و الزام‌های افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران»، مجله بورس، شماره 34.
طهماسبی، علی. (1395). «فرمان شفافیت»؛ هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 210.
عالی‌پور، زهره. (1395). «سازمان بورس آسیب‌شناسی کند». هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 210.
عباس‌زاده، محمدرضا و همکاران. (1395). بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 35، ص 46.
نصیری‌اقدم، علی؛ قودجانی، اصلان؛ حسینی، سید محمدرضا. (1392). مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
وکیلیان، حسن و مرکزمالمیری، احمد. (1395). «مقدمه‌ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شماره 51.
Vincent Mabillard and Raphael Zumofen. (2016). the complex relationship between transparency and accountability: A synthesis and contribution to existing frameworks. Public Policy and Administration.
Pasquier M. (2014). La transparence: de la lumière à l'aveuglement? Huffington Post.
Kolstad I and Wiig A. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? World Development.
Benjamin Fung. (2014). the Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance.
Madhayan, A., Parter, D, and Weaver, D. (2005). Should Securities Market be transparent, Jornal of Financial Markets, Forthcoming.
Patel, S., Blic, A. (2002). Measuring Transparency and Disclosure at Firm.
Choi, Stahl, and Whinstom (2005). Financial Intermediaries and Electronic Commerce.
Clarkson Max. B.E. (1999). A risk Based model of Stakeholder Theory. Centre for Corporate Social Performance & Ethics, University of Toronto.
Freeman E, R, (1999). The Politics of stakeholder Theory: Some Future Directions. Business Ethics quarterly.
Hil. C. W and Jones T, M. (1992). Stakeholder. Agency theory. Jornal of Management.
Hsiu J.F. (2006). Effect of Financial Information Transparency on Behavior in Taiwan Stock Market.
Jakson H.E. (2003). Towhat Extent Shoml individual Investors Rely on Mechanism of Market Efficiency, Journal of Gorpoation Law, 28 (4).
Vishwanalh T. And Kaufman D (2001). Toward Transparency: New Approaches and Their Application of Financial. Theord Bank Research Observer, 16 (1).