طراحی مدلی جهت تبیین سواد مالی سرمایه‌گذران خرد بازار سرمایه

طراحی مدلی جهت تبیین سواد مالی سرمایه‌گذران خرد بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

باتوجه به تغییرات پویا درمحیط ‌های اقتصادی،خصوصاً در حوزه بازارهای مالی که از پیچیدگی‌ خاصی برخوردار است، بهبود دانش مالی سرمایهگذاران بعنوان یکی از زیر مجموعه های سوادمالی،یک ضرورت به نظرمی‌ رسد تا سرمایه‌ گذاران بتوانند تصمیمات آگاهانه ‌تری اخذ نمایند. این امر به خوبی ضرورت تحلیل وپژوهش دراین زمینه و وا کاوی موضوع سواد مالی را روشن می‌نماید. بنابراین مسأله اصلی دراین پژوهش به این صورت است که، سواد مالی سرمایه گذاران خرد در ایران چگونه باید اندازه گیری شود و الگوی بومی توسعه سواد مالی سرمایه گذاران خرد در ایران چگونه است؟ برای این منظور، مدل جامعی برای ادغام و یکپارچه‌سازی دانش، رفتار و نگرش مالی طراحی می‌ شود‌‌. دراینراستادر پژوهش حاضر از  رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده که در روش کیفی ازروش نظریه داده بنیادی گراندد تئوری استفاده شده است.
 جهت تحلیل داده‌های کیفی از روش مقایسه مداوم درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وانتخابی استفاده شده است. یافته‌های کیفی تحلیل شده ودرپایان پس از نتایج فوق؛ الگوی سنجش سواد مالی بر اساس سنجه‌های 1) نگرش؛ 2) دانش و فهم مالی؛ 3) مهارت؛ 4) آموزش، اطلاعات و اطمینان؛  5) اطلاعات عمومی فردی تعیین شد. همچنین در ادامه رویکرد گراندد تئوری، کدگذاری انتخابی صورت گرفت و فرضیات مطالعه بر اساس مدل پارادایمی سواد مالی تدوین گردید تا  عوامل تأثیر‌گذار بر سواد مالی سرمایه‌گذران خرد بازار سرمایه ایران مشخص گردد.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model to Explain the Financial Literacy of Retail Investors in the Capital

نویسندگان [English]

 • mehrdad Asi 1
 • Ebrahim Chirani 2
 • Farzin Farahbod 3
1 PhD Student in Financial Management, Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Given the dynamic changes in economic environments, especially in the area of financial markets, which are particularly complex, improving the financial knowledge of investors as a subset of financial literacy, seems a necessity so that investors can make decisions that are more informed. This clearly highlights the need for analysis and research in this area and analysis of the issue of financial literacy.
Therefore, the main issue in this study is how to measure the financial literacy of micro-investors in Iran and what is the local pattern of development of financial literacy of micro-investors in Iran? To this end, a comprehensive model is designed to integrate knowledge, behavior, and financial attitudes.
In this regard, in the present study, the qualitative research approach has been used, which in the qualitative method has used the data theory method or grounded theory. In order to analyze the qualitative data, the continuous comparison method has been used during the three stages of open, axial and selective coding. Qualitative findings are analyzed and finally after the above results; Financial literacy assessment model based on criteria 1) attitude; 2) financial knowledge and understanding; 3) skills; 4) training, information and security; 5) Individual general information was determined. Also, following the grounded theory approach, selective coding was done and the study hypotheses were developed based on the financial literacy paradigm model to test the factors affecting financial literacy that have been developed from a qualitative stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial literacy
 • financial literacy model
 • Retail Investors
 1. اهنر؛ زهرا، « سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها»، 1396، پایانامه کارشناسی ارشد.
 2. بینشیان، زهرا؛ دهدار، فرهاد؛ ارائه مدل رابطه هوش مالی با رایشهای رفتاری اثر آنها در تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397، بهار، شماره 25 ص ص 203-221.
 3. پیغامی، عادل؛ مرادی باصیری، امین؛ کتاب «سواد مالی: الگویی برای مالی شخصی و خانوادگی»، دانشگاه امام صادق (ع)، 1395، آذر ماه، ص 296.
 4. جان افزایی، نصراله؛ سجادی، ابراهیم، بررسی روابط سواد مالی ، احساسات سرمایه‌گذاران ، ادراک ریسک و تمایل به سرمایه گذاری؛ تبیین الگوی بهینه ( شواهدی از سرمایه‌گذاران فردی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران)،1396، پایانامه کارشناسی ارشد.
 5. جلیلوند، ابوالحسن؛ رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ تعاملات سواد مالی، احساسات سرمایه گذاران، ادراک ریسک و تمایل به سرمایه گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397، پاییز ، شماره 27 ص ص 141-169.
 6. حسن‌زاده ، آتنا؛ دهقان، عبدالمجید؛ علیخانی، محسن؛ تأثیر سواد مالی و درک ریسک بر انتخاب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1398، زمستان، ص ص 90-108.
 7. دیانتی دیلمی، زهرا؛ حنیفه زاده، محمد؛ بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1394، تابستان، شماره 26، ص ص 115-139.
 8. رحمانی نوروزآباد، سامان؛ محمدی، اسفندیار؛ پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه گذاران و عملکرد سرمایه گذاری، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1398، بهار، شماره 41، ص ص 113-123.
 9. شیرازیان، زهرا؛ بررسی نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1397، تابستان، شماره 38، ص ص 145-163.
 10. قالمق، کریم؛ یعقوب نژاد، احمد؛ فلاح شمس، میر فیض، تأثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 1398، تابستان، شماره 30، ص ص 229-249.
 11. قالمق، کریم؛ یعقوب نژاد، احمد؛ فلاح شمس، میر فیض، تأثیر سواد مالی بر تورش های رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادارتهران، چشم انداز مدیریت مالی، 1395، زمستان، شماره 16، ص ص 75-94.
 12. محمدی‌ پور، رحمت ‌ا له؛ رحمانی، سامان؛ ارزیابی عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 1396، بهار، شماره 14، ص ص 83-94 .
 13. میرزایی، مریم؛ شیرازیان، زهرا؛ بررسی نقش شمولیت مالی و سواد مالی بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1398، بهار، شماره 41، ص ص 125-142.
 14. مرادی، جواد؛ ایزدی، منصوره؛ بررسی تأثیر سواد مالی سرمایه گذاران بر تصمیم سرمایه گذاری در اوراق بهادار، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 1394، بهار، شماره 13، ص ص 127-149
 15. یعقوب نژاد، احمد؛ نیکومرام، هاشم؛ معین‌الدین، محمود؛ ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1390، پاییز، ص ص 1-23.
 16. یوسفی، زهرا؛ طیبی زاده، عالیه؛ « اندازه گیری سواد مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار ایران و ارتباط سواد مالی با تنوع پرتفوی». 1396. کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی.
 17. Agarwal, N. Raman, T. V. Sharma, A. Jain. V. (2010). Behavioral biases affecting investors attitude the social sciences. Il(14): 3643-3647.
 18. Agarwalla, S. K. , Barua, S. K. , Jacob, J. and Varma, J. R. (2013), “Financial Literacy Among Working Young in Urban India”, Working Paper No. 2013-10-02, Indian Institute of Management Ahmedabad.
 19. Agnew, J. R. , Bateman, H. and Thorp, S. (2013), “Financial Literacy and Retirement Planning in Australia”, Numeracy, Vol. 6 No. 2, Article 7.
 20. Akaike, H. (1973), “Information theory and an extension of the maximum likelihood principle”, in Petrov, B. N. and Csaki, F. (Eds), Proceedings of the 2nd International Symposium on Information Theory, Budapest: Akademiai Kiado, pp. 267-281. Allen, M. W. , Edwards, R. , Hayhoe, C. R. and Leach, L. (2007), “Imagined interaction, attitudes towards money and credit, and family coalitions”, Journal of Family and Economic Issues, Vol. 28 No. 1, pp. 3-22.
 21. Anderloni, L. and Vandone, D. (2010), “Risk of Overindebtedness and behavioral factors”, Working Paper No. 25, Social Science Research Network, Santa Monica, CA.
 22. Ansong, A. (2011), “Level of knowledge in personal finance by university freshmen business
 23. students”, African Journal of Business Management, Vol. 5 No. 22, pp. 8933-8940.
 24. Atkinson, A. and Messy, F. (2012), “Measuring Financial Literacy: Results of the OECD International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, Working Paper No. 15, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, OECD Publishing: Paris.
 25. Atkinson, A. messy, F. (2012). Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, [online], OECD Working Papers on Finance Insurance and Private Pensions. Available at: http://www. oecdilibrary. org/finance-and-investment'mesura financial-iteracy Slesfs90f4en.
 26. Atlas of Human Being Development in Brazil (2013), “Evolution of human development in the brazilian municipalities”, available at: http://www. atlasbrasil. org. br/2013/en/destaques /faixas_idhm (accessed 15 November 2013).
 27. Ateş, S. Coşkunb, A. Sabin, A. (2016). Impact of Financial Literacy on the Bebavioral Biases of Indvidual Stock Investors: Evidence from Bursa Istanbul. Business and Economics Research Journal, 7(3): 1-19.
 28. Azadi, R, zanjirchi, M. Farsbidpoor, A. (2012). Financial literacy and the factors affecting it and its effect on Retirement Planning, first regional confrance on novin research on accounting and management.
 29. Beckmann, E. (2013), “Financial Literacy and Household Savings in Romania”, Numeracy, Vol. 6 No. 2, Article 9
 30. Behrman, Jere R. Mitchell, Olivia S. Soo, Cindy. Bravo, David.(2010). FINANCIAL LITERACY, SCHOOLING, AND WEALTH ACCUMULATION. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. 1050 Massachusetts Avenue.Cambridge, MA 02138. October 2010.
 31. Blalock, L. L. , Tiller, V. R. and Monroe, P. A. (2004), “They get you out of courage: Persistent deep poverty among former welfare-reliant women”, Family Relations, Vol. 53 No. 2, pp. 127-137.
 32. Brown, M. and Graf, R. (2013), “Financial Literacy and Retirement Planning in Switzerland”, Numeracy, Vol. 6 No. 2, Article 6.
 33. Bhamra H. S. Uppal R. (2016). Do Individual Behavioral Biases Affect Financial Markets and the Macro e conomy? Available http://www. sbs. ox. ac. uk/sites/default/files FAME Group.
 34. Chen, H. and Volpe, R. P. (1998), “An analysis of personal financial literacy among college students”, Financial Services Review, Vol. 7 No. 2, pp. 107-128.
 35. Cheung, G. W. and Lau, R. S. (2008), “Testing mediation and suppression effects of latent variables: Bootstrapping with structural equation models”, Organizational Research Methods, Vol. 11 No. 2, pp. 296-325.
 36. Churchill, G. A. Jr. (1979), “A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs”, Journal of Marketing Research, Vol. 16 No. 1, pp. 64-73.
 37. Cleek, M. G. and Pearson, T. A. (1985), “Perceived causes of divorce: An analysis of interrelationships”, Journal of Marriage and the Family, Vol. 47, pp. 179-183.
 38. Conger, R. D. , Conger, K. J. , Matthews, L. S. and Elder, G. H. (1999), “Pathways of economic influence on adolescent adjustment”, American Journal of Community Psychology, Vol. 27 No. 4, pp. 519-541.
 39. Cree, Anthony, Kay, Anderew, Steward, June, World Literacy Foundation " THE ECONOMIC & SOCIAL COST OF ILLITERACY", April 2012.
 40. Criddle, E. (2006), “Financial literacy: Goals and values, not just numbers”, Alliance, Vol. 34 No. 4.
 41. Danes, S. M. and Hira, T. K. (1987), “Money management knowledge of college students”, Journal of Student Financial Aid, Vol. 17 No. 1, pp. 4-16.
 42. Delavande, A. , Rohwedder, S. and Willis, R. J. (2008), “Retirement Planning and the Role of Financial Literacy and Cognition”, Working Paper 2008-190, Michigan Retirement Research Center.
 43. DeLaune, L., Rakow, J. and Rakow, K.C., 2010, “Teaching financial literacy in a co-curricular service-learning model”, Journal of Accounting Education, No. 28, Issue 2, pp. 103-113.
 44. Disney, R. F. and Gathergood, J. (2011), “Financial literacy and indebtedness: new evidence for UK consumers”, EconPapers, Discussion Papers, University of Nottingham, Centre for Finance, Credit and Macroeconomics (CFCM).
 45. Elder, G.H, Jr, Conger, R.D, Foster, E.M & Ardelt¸ M(1992) "Families under economic pressure" Journal of Family Issues, vol 13(1), 5-37.
 46. Fallabsbams, M. azizi, S. (2007). Examination the factors affecting on Will of personal shareholders in Tebran exchange market Quarterly Journal of accounting and Auditing. 42: 74-61.
 47. Fernandes, D. Lynch, J. G. (2013). The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Downstream Financial Behaviors. available at: http:/Wty Defe. org Portals/0/What We Provide Primary Research/PDF/CU%20Final %20Report pdf.
 48. Fernandes, D. , Lynch, J. G. and Netemeyer, R. G. (2014), “Financial Literacy, Financial Education, and Downstream Financial Behaviors”, Management Science, Vol. 60 No. 8, pp. 1861–1883.
 49. Fonseca, R. , Mullen, K. J. , Zamarro, G. and Zissimopoulos, J. (2012), “What Explains the Gender Gap in Financial Literacy? The Role of Household Decision Making”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 46 No. 1, pp. 90-106.
 50. Fornero, E. and Monticone, C. (2011), “Financial literacy and pension plan participation in Italy”, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 10 No. 4, pp. 547-564.
 51. Gathergood, J., 2012, “Self-control, financial literacy and consumer overindebtedness”, Journal of Economic Psychology, No. 33, Issue 3, pp. 590-602
 52. Gather good, J. Weber, J. (2015). Financial Literacy, Present Bias and Alternative Mortgage Products. Discussion Paper; Available at: https://www. nottingham. ac. uk'cedex/documents/papers/cedex-discussion-paper2015-13. pdf.
 53. Garver, N. S. and Mentzer, J. T. (1999), “Logistics research methods: employing structural equation modeling to test for construct validity”, Journal of Business Logistics, Vol. 20 No. 1, pp. 33-57.
 54. Grable, J. E. and Joo, S. (1998), ‘Does financial education affect knowledge, attitudes, and behavior? An empirical analysis”, Personal Finances and Worker Productivity, Vol. 2 No. 2, pp. 213-220.
 55. Harris, Laurence. Sholevar, Maryam.(2019) " Mind the Gap: A Discussion Paper on Financial Literacy and Financial Behaviour: Is There Any Gender Gap?",SSRN, https://ssrn.com/abstract=3471257 Posted: 25 Oct 2019.
 56. Hair, J. F. , Black, W. C. , Babin, B. J. and Anderson, R. E. (2009), Multivariate Data Analysis, 7 ed. , Pearson, New Jersey.
 57. Hayat, A. Anwar M. (2016). Impact of Behavioral Biases on Investment Decision; Moderating Role of Financial Literacy" Working Paper, Department of Business Administration, International Islamic University Islamabad Pakistan
 58. Hayhoe, C. R. , Leach, L. , Allen, M. W. and Edwards, R. (2005), “Credit cards held by college students”, Financial Counseling and Planning, Vol. 16 No. 1, pp. 1-10.
 59. Hilgert, M. A. , Hogart, J. M. and Beverly, S. G. (2003), “Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior”, Federal Reserve Bulletin, Vol. 89 No. 7, pp. 309-322.
 60. Hogarth, Jeanne M. (2002). " Financial Literacy and Family and Consumer Sciences" . Journal of Family & Consumer Sciences. Publisher: American Association of Family and Consumer Sciences.
 61. Hooper, D. , Coughlan, J. and Mullen, M. R. (2008), “Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit”, The Electronic Journal of Business Research Methods, Vol. 6 No. 1, pp. 53-60.
 62. Hung, A. A. , Parker, A. M. and Yoong, J. (2009), “Defining and measuring financial literacy”, Working Paper No. 708, Social Science Research Network, Santa Monica, CA: RAND Corporation.
 63. Huston, S. J. (2010), “Measuring financial literacy”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 44 No. 2, pp. 296-316.
 64. (2009). Financial education and the crisis: Policy paper and the guidance. (http://www. oecd. org finance financial-education/50264221. pdf).
 65. Johnson, A. C. (2001), Evaluating a financial assessment tool: the financial checkup. Dissertation of Utah University, United States.
 66. Jumpstart coalition. (2009). National Standard in K-12 Personal Financial Education. (online), available at: http://www. jumpstart. org/guide html
 67. Kahenman, D. Tversky, A. (2012). On The Psychology of Prediction. Psychological Review. 80: 237-251.
 68. Karimi, K. rahnamaroodposhti, F. (2015). Behavioral biasess and earning management. Ph. D. thesis. Oloom tahghighat university. Tehran.
 69. Karimkbani, M. eslami, S. (2015). Examination the factors affecting on Financial literacy and its relation with participation in Tehran exchange market. Postgraduate Dissertation. Shahid beheshti university, Tehran.pp 115-139
 70. Kempson, E. (2011), “A Framework for Developing International Financial Literacy Surveys”, in OECD, Improving Financial Education Efficiency: OECD-Bank of Italy Symposium on Financial Literacy, OECD Publishing.
 71. Kerkmann, B. C. , Lee, T. R. , Lown, J. M. and Allgood, S. M. (2000), “Financial management, financial problems and marital satisfaction among recently married university students”, Association for Financial Counseling and Planning Education, Vol. 11 No. 2, pp. 55-64.
 72. Kline, R. B. (2011), Principles and practice of structural equation modeling, 3 ed. , The Guilford Press, New York.
 73. Khademi, M. ghazizadeh, M. (2007). Examination the factors affecting on decisionmaking of shareholders in tebran exchange market using Structural Equation Modeling. Shahed Research Journal 14123).
 74. Knoll, M. A. Z. and Houts, C. R. (2012), “The financial knowledge scale: an application of item response theory to the assessment of financial literacy”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 46 No. 3, pp. 381-410.
 75. Klapper, L. Lusardi, A. Oudheusden, P. V. (2016). Financial Literacy around the world. World Bank Development Research Group. available at:http://www. jumpstart. org/guidehtml..
 76. Lusardi, A. and Mitchell, O. S. (2010), “Financial literacy and planning: implications for retirement wellbeing”, Working Paper No. 17078, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
 77. Lusardi, A. and Mitchell, O. S. (2011), “Financial literacy and retirement planning in the United States”, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 10 No. 4, pp. 509-525.
 78. Lusardi, A. and Mitchell, O. S. (2013), “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence”, Working Paper No. 18952, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
 79. Lusardi, A. Mitchell O. S. and Curto V. (2014). Financial Literacy among the Young. The Journal of Consumer Affairs. 44(2): 358-380.
 80. Lyons, A. C. (2004), “A profile of financially at-risk college students”, Journal of Consumer Affairs, Vol. 38 No. 1, pp. 56-80.
 81. Mccormick, M. H. (2009), “The effectiveness of youth financial education: a review of the literature”, Journal of Financial Counseling and Planning, Vol. 20 No. 1, pp. 70-83.
 82. Meier, S., Charles D. and Sprenger, C., 2012, “Discounting financial literacy: Time preferences and participation in financial education programs”, Journal of Economic Behavior and Organization, In Press, Corrected Proof, Available online.
 83. Mendes-Da-Silva, W. , Nakamura, W. T. and Moraes, D. C. (2012), “Credit card risk behavior on college campuses: evidence from Brazil’, BAR. Brazilian Administration Review, Vol. 9 No. 3, pp. 351-373.
 84. Miller, W. R. and C’ de Baca, J. (2001), Quantum change: When epiphanies and sudden insights transform ordinary lives. Guilford Press, New York.
 85. Moore, D. (2003), Survey of Financial Literacy in Washington State: Knowledge, Behavior, Attitudes, and Experiences. Technical Report No. 03-39, Social and Economic Sciences Research Center, Washington State University.
 86. Moeineddin, M. yaghoobnejad, A. (2012). Assessing and modeling the financial literacy among the Iranian students. Ph. D. thesis. Oloom tabghighat university. Tebran
 87. Mullins, Laurie J. " Management and organisational behaviour". (2010). Harlow : Financial Times Prentice Hall, 2010.
 88. Murphy, D. S. and Yetmar, S. (2010), “Personal financial planning attitudes: a preliminary study of graduate students”, Management Research Review, Vol. 33 No. 8, pp. 811-817.
 89. Neidermeyer, A. A. and Neidermeyer, P. E. (2010), “The missing curriculum link: personal financial planning”, American Journal of Business Education, Vol. 3 No. 4, pp. 79-82.
 90. Norvilitis, J. M. and Maclean, M. G. (2010), “The role of parents in college students’ financial behaviors and attitudes”, Journal of Economic Psychology, Vol. 31 No. 1, pp. 55-63.
 91. Norvilitis, J. M. and Mendes-Da-Silva, W. (2013), “Attitudes toward Credit and Finances among College Students in Brazil and the United States”, Journal of Business Theory and Practice, Vol. 1 No. 1, pp. 132-151.
 92. Oggins, J. (2003), “Topics of marital disagreement among African-American and Euro- American newlyweds”, Psychological Reports, Vol. 92 No. 2, pp. 419-425.
 93. Ohaness G. P. Kevin J. Stephen B. Robert K. (2015). Financial Literacy and Bebavioral Bisses among Traditional Age College Students. Financial Education. 45: 163-181
 94. Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD. (2011), Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy.
 95. OECD Publishing: Paris.
 96. Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD. (2012), OECD/INFE High-Level Principles on National Strategies for Financial Education, OECD Publishing: Paris.
 97. Organisation for Economic Co-Operation and Development - OECD. (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing: Paris.
 98. Raftery, A. E. (1993), “Bayesian model selection in structural equation models”, in Bollen, K. A. and Long, J. S. (Eds. ), Testing structural equation models, Newbury Park, CA: Sage Publications, 163–180.
 99. Remund, D. L. (2010), “Financial literacy explicated: the case for a clearer definition in an increasingly complex economy”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 44 No. 2, pp. 276- 295.
 100. Ritter, J. R. (2012). Behavioral Finance. Pacific-Basin Finance Journal. 11(2003): 429-437.
 101. VanRooij, M. C. J. , Lusardi, A. and Alessie, R. J. M. (2011), “Financial literacy and retirement planning in the Netherlands”, Journal of Economic Psychology, Vol. 32 No. 4, pp. 593-608.
 102. VanRooij, M. and Lusardi, A., 2011-a, “Financial literacy and stock market participation”, Journal of Financial Economics, No. 101,pp. 449–472.
 103. Sanchse, K., Jungermann, H. and Belting, J., 2012, “Investment risk- The perspective of individual investors”, Journal of Economic Psychology, No. 33, PP. 437-447.
 104. Schmeiser, M. D. and Seligman, J. S. (2013), “Using the Right Yardstick: Assessing Financial Literacy Measures by Way of Financial Well-Being”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 47 No. 2, pp. 243-262.
 105. Schwarz, G. (1978), “Estimating the dimension of a model”, The Annals of Statistics, Vol. 6 No. 2, pp. 461–464.
 106. Sekita, S. (2011), “Financial literacy and retirement planning in Japan”, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 10 No. 4, pp. 637-656.
 107. Servon, L. J. and Kaestner, R. (2008), “Consumer Financial Literacy and the Impact of Online Banking on the Financial Behavior of Lower-Income Bank Customers”, Journal of Consumer Affairs, Vol. 42 No. 2, pp. 271-305.
 108. Shim, S. , Xiao, J. J. , Barber, B. L. and Lyons, A. C. (2009), “Pathways to life success: a conceptual model of financial well-being for young adults”, Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 30 No. 6, pp. 708-723.
 109. Shim, S. , Barber, B. L. , Card, N. A. , Xiao, J. J. and Serido, J. (2010), “Financial socialization of first-year college students: the roles of parents, work, and education”, Journal of Youth and Adolescence, Vol. 39 No. 12, pp. 1457-1470.
 110. Shockey, S. S. (2002), Low-wealth adult’s financial literacy. Money management behavior and associates factors, including critical thinking. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University (AAT 3039524).
 111. Sukheja, G. M. (2016). Behavioral Biases in Financial Decision Making. Chandigarh University. Available at: http://ssrn. com/abstract=2759187
 112. Titus, Patricia M. Hira, Tahira K. Fansiow , Alyce M. ( 1989)." Changes in financial status influencing level of satisfaction in households". Journal of Family and Economic Issues 10. PP 107–121.
 113. VanRooij, M. and Lusardi, A., 2011-a, “Financial literacy and stock market participation”, Journal of Financial Economics, No. 101,pp. 449–472.
 114. Vitt, L. A. (2004), “Consumers’ financial decisions and the psychology of values’, Journal of Financial Service Professionals, Vol. 58 No. 6, pp. 68-78.
 115. Xiao, J. J. , Tang, C. , Serido, J. and Shim, S. (2011), “Antecedents and consequences of risky credit behavior among college students: application and extension of the theory of planned behavior”, Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 30 No. 2, pp. 239-258.