اثر تعاملی دعاوی حقوقی و تمایلات سرمایه‌گذاران بر محافظه‌کاری حسابداری

اثر تعاملی دعاوی حقوقی و تمایلات سرمایه‌گذاران بر محافظه‌کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

پاسخ نامناسب مدیران شرکت‌ها به تمایلات سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت‌ها رویکرد محافظه‌کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه‌گذاران بکار می‌گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده‌های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره‌های که تمایلات سرمایه‌گذار بالا است، زیان‌های اقتصادی را به موقع‌تر شناسایی می‌کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه‌کاری برای شرکت‌هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی‌تر است. ما همچنین می‌بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه‌کاری برای شرکت‌هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است.
به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه‌گذاران محافظه‌کارانه‌تر گزارش می‌کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه‌های دعاوی حقوقی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interactive Effect of lawsuits and Investor Sentiment on Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

 • masoud taherinia 1
 • Mohsen Rashidi 1
 • zahra mansouri 2
1 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Master of Accounting Student, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Objective: Inappropriate response of executives to investor sentiment can lead to litigation and misallocation of funds, for this reason, companies set up conservative accounting in response to investor sentiment. This paper investigates the association between investor sentiment and accounting conservatism.

Methods: For this purpose, the data of 119 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period of 2008 to 2017 were extracted and combined data regression model was used to test the research hypotheses.

Results: The results show that managers identify economic losses in a timely manner during periods with high investor sentiment. In addition, the relationship between sentiment and conservatism is stronger for companies whose values tend to be high. We also find that the relationship between sentiment and conservatism is higher for companies with higher litigation risk.

Conclusion: Overall, our results suggest that companies report earnings more conservatively in response to higher investor sentiment in order to mitigate potential litigation costs. These findings have implications for regulators and standard setters who have deemphasized accounting conservatism in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Accounting Conservatism"
 • "Investor Sentiment"
 • "Litigation Risk"
 1. احمدی،یاسر؛ بنی‌مهد، بهمن؛ طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ پورزمانی، زهرا. (1399). "تأثیر مدیریت سود بر رابطه میان خطای پیش‌بینی سود و محافظه‌کاری حسابداری". حسابداری مدیریت، 13 (45)، صص 201- 217.
 2. اسدی مشیزی، محمدحسین؛ حاجیها، زهره؛ جعفری، سیده محبوبه.(1399). " الگوبندی عوامل موثر بر محافظه‌کاری در شرکت‌ها". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،دوره12، شماره47، صص 139-167.
 3. اصغری، ابراهیم؛ عباسیان فریدونی، محمدمهدی؛ نسل موسوی، سیدحسین. (2020)."تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام." پیشرفت‌های حسابداری، دوره12، شماره1، صص1-27.
 4. بهارمقدم، مهدی؛ جوکار، حسین. (1397)."بررسی تأثیرکیفیت اطلاعات حسابداری وعدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه‌گذاران". مجله بررسیهای حسابداری وحسابرسی، شماره 20، دوره اول، صص 20- 50.
 5. زارعی، علی؛ دارابی، رویا. (1397)."تأثیرگرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران". مجله پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، شماره 37، صص 131- 157.
 6. عنایت پور شیاده، ابراهیم؛ اسدی فر، احد؛ درخشان، جواد؛ ابراهیمی سریوده، مجتبی؛ قلی پور پاشا، مهدی. (2020)."تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره26، شماره3، صص 1-19.‎
 7. قهرمانی‌صغیر، حسنا؛ صراف، فاطمه؛ دارابی، رویا. (1399) "خوانایی گزارش هیات مدیره و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران ( با توجه به اخبار اقتصادی- سیاسی) ". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره50، سال 13،صص 27- 53.
 8. کاردان، بهزاد؛ ودیعی، محمدحسین؛ ذوالفقار آرانی، محمدحسین. (1396)."نقش تمایلات رفتاری سرمایه‌گذاران در ارزش‌گذاری شرکت". مجله دانش حسابداری، شماره 8، دوره 4، صص 7- 37.
 9. کامیابی، یحیی؛ ؛نصیری، سیده زهرا. (1397)." تأثیر تمایلات سرمایه‌گذار بر بازدۀ مازاد در الگوی پنج‌عاملی فاما و فرنچ". مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، شماره 9، دوره 4، صص 71- 103.
 10. معطوفی، علیرضا؛ لشکربلوکی، علی. (1395). "بررسی ارتباط محافظه‌کاری مشروط (شرطی) و محافظه‌کاری غیر مشروط ( غیر شرطی) حسابداری با استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 34، دوره 9، صص 5- 25.
 11. 11. Aggarwal, D. (2019). Defining and measuring market sentiments: a review of the literature. Qualitative Research in Financial Markets.
 12. 12. Anagnostopoulou, S. C., Tsekrekos, A. E., & Voulgaris, G. (2020). Accounting conservatism and corporate social responsibility. The British Accounting Review, 100942.
 13. 13. Baker, M., Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market=. Journal of Eeconomic perspectives, 21(2): 129-152.
 14. 14. Baker, M,. Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The journal of Finance, 61(4): 1645-1680.
 15. 15. Beyer, A., Cohen, D.A., et al. (2010). =The financial reporting environment: Review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3): 296-343.
 16. 16. Baker, M., Stein, J.C., et al. (2003). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. The Quarterly Journal of Economics, 118(3): 969-1005.
 17. 17. Blunck, R.K. (2009). Does more conservative accounting reduce litigation costs?. The University of Iowa.
 18. 18. Ball, R., Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39(1): 83-128
 19. 19. Ball, R., Shivakumar, L. (2006). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research, 44(2): 207-242.
 20. 20. Ben-Rephael, A., Kandel, S., et al. (2012). Measuring investor sentiment with mutual fund flows. Journal of Financial economics, 104(2): 363-382.
 21. 21. Brown, N.C., Christensen, T.E., et al. (2012). Investor sentiment and pro forma earnings disclosures. Journal of Accounting Research, 50(1): 1-40.
 22. 22. Ball, R. (2001). Infrastructure requirements for an economically efficient system of public financial reporting and disclosure. Brookings-Wharton papers on financial services, 2001(1): 127-169.
 23. 23. Biddle, G. C, Ma, M. L., & Song, F. M; “Accounting conservatism and bankruptcy risk”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Forthcoming, 2020.
 24. 24. Donelson, D.C., McInnis, J.M., et al. (2012). The timeliness of bad earnings news and litigation risk. The Accounting Review, 87(6): 1967-1991.
 25. 25. Dai, L., & Ngo, P, “Political uncertainty and accounting conservatism”. European Accounting Review, 1-32, 2020.
 26. 26. Guay, W.R., Verrecchia, R.E. (2018). Conservative disclosure=. Journal of Financial Reporting, 3(1): 73-92.
 27. 27. Gormley, T.A., Kim, B.H., et al. (2012). Do firms adjust their timely loss recognition in response to changes in the banking industry?= Journal of Accounting Research, 50(1): 159-196.
 28. 28. Ge, R., Seybert, N., et al. (2019). Investor Sentiment and Accounting Conservatism. Accounting Horizons, 33(1): 83-102.
 29. 29. Houston, J.F., Lin, C., et al. (2019). Litigation Risk and Voluntary Disclosure: Evidence from Legal Changes=. The Accounting Review.
 30. 30. Hajawiyah, A., Wahyudin, A., & Pahala, I. (2020). The effect of good corporate governance mechanisms on accounting conservatism with leverage as a moderating variable. Cogent Business & Management, 7(1), 1779479.
 31. 31. Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross-sectional evidence at the firm level=. The Accounting Review, 82(3): 759-796.
 32. 32. Kim, I., Skinner, D J. (2012). Measuring securities litigation risk=. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2): 290-310.
 33. 33. LaFond, R,. Watts, R.L. (2008). The information role of conservatism=. The Accounting Review, 83(2): 447-478.
 34. 34. Morse, A., Wang, W., et al. (2016). Executive lawyers: Gatekeepers or strategic officers?= .The Journal of Law and Economics, 59(4): 847-888.
 35. 35. Naughton, J.P., Wang, C., et al. (2018). Investor Sentiment for Corporate Social Performance=. The Accounting Review.
 36. 36. Seybert, N., Yang, H.I. (2012). The party's over: The role of earnings guidance in resolving sentiment-driven overvaluation. Management Science, 58(2): 308-319.
 37. 37. Iatridis, G.E. (2011).Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism. International Review of Financial Analysis, 20(2): 88-102.
 38. 38. Watts, R.L. (2003). Conservatism in accounting part I, II: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17(3): 207-221 and 287-301.
 39. 39. Zhang, X., Gao, S., et al. (2019).An empirical study of the relationship between accounting conservatism and executive compensation-performance sensitivity.nternational Journal of Accounting & Information Management, 27(1): 130-150.