آزمون رویکرد روانشناسی پول و رفتار مالی سرمایه گذاران و سنجش عملکرد مدیران

آزمون رویکرد روانشناسی پول و رفتار مالی سرمایه گذاران و سنجش عملکرد مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، قم، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی و تبیین عوامل رفتاری سرمایه‌گذاران حقوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف آن یاری‌رساندن به مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار درزمینه اتخاذ تصمیمات صحیح مالی از طریق آگاهی بخشی آن‌ها نسبت به این عوامل رفتاری، هست. اگر مدیران به شناخت بهتری از خود و باورهای خود در حوزه مالی برسند و تلاش کنند تا باورهای مخرب مالی را اصلاح نمایند، می‌توانند باعث بهبود عملکرد مالی شرکت شده و علاوه بر دستیابی به اهداف مالی بلندمدت ازنظر روانی نیز مطلوبیت بیشتری را احساس کنند.
از این‌رو، در این تحقیق باورهای پولی مدیران به‌عنوان یکی از ابعاد مهم تأثیرگذار رفتار مالی و عملکرد مالی شرکت در یک مدل جامع موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 70 نفر از مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار در سال 1397 انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج معادلات ساختاری، یافته‌ها نشان می‌دهد که بین باورهای پولی مدیران (روانشناسی پول) و تصمیمات مالی آن‌ها و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی‌داری وجود دارد. همچنین مدیران دارای شخصیت پولی، پول‌پرست، دارای عملکرد مالی بهتری نسبت به سایر شخصیت‌های پولی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Psychology of Money and Financial Behavior of Investors and Assessing the Performance of Managers

نویسندگان [English]

 • hassan zohdi 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
 • reza Gholami Jamkrani 3
 • Alireza Agha Yousefi 4
1 PhD student in Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
4 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Faculty of Humanities, Qom, Iran
چکیده [English]

This study investigates the behavioral factors of legal investors in Tehran Securities and Exchange Organization. Its purpose is to assist Managers of Securities and Exchange companies in making sound financial decisions by informing them of these behavioral factors. If managers gain a better understanding of themselves and their beliefs in the financial arena and try to refine destructive financial beliefs, they can improve the financial performance of the company and feel more desirable in addition to achieving long-term financial goals.
Therefore, in this study, managers' monetary beliefs as one of the most important aspects of influencing financial behavior and financial performance of a company in a comprehensive model have been investigated and evaluated. This research was conducted by surveying and distributing questionnaires among 70 executives of Securities and Exchange companies in 1397. Based on the results of structural equations, the findings show that there is a significant relationship between managers' monetary beliefs (Psychology of Money) and their financial decisions and firm's financial performance. Managers who are money worship, also have better financial performance than other monetary personalities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychology of Money
 • monetary personality of Managers
 • Corporate Financial Performance
 • Corporate Value
 1. آرگایل، مایکل و فرنهام، آدریان. (1396). کتاب روانشناسی پول. (شهلا یاسائی). تهران. انتشارات جوانه رشد.(2000).
 2. ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن؛ مرفوع، محمد؛ قنبرلو، فاطمه. (1395)، "رابطه هوش معنوی با تورش های رفتاری در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال نهم، شماره 33، صص 131-154.
 3. احدیان پور پروین، دنیا؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ رویایی، رمضانعلی. (1398)، "چگونگی اثرگذاری سیستم‌های ارزیابی عملکرد جامع بر عملکرد مدیران از طریق تعدیل مدل‌های ذهنی"، دو فصل‌نامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال چهارم، شماره هفتم، صص 209-239.
 4. تپروان، کورت. (1388). کتاب راز پول. (کلارا کرمی). تهران. انتشارات نسل نواندیش. (2001).
 5. تلنگی، احمد. (1383)،" تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 17، صص 3-26.
 6. ثقفی، علی و پوریانسب، امیر. (1383)، "پژوهش‌های تجربی حسابداری"، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، سال اول، شماره 3، صص 8-17.
 7. دارابی، رؤیا؛ چناری بوکت، حسن؛ ولی خانی، محمدجعفر. (1395)، "ابعاد و رویکردهای نظریه مالی رفتاری"، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی ،سال پنجم ، شماره 17.
 8. دهقان، عبدالمجید. (1387)، "بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه‌گذاری سهام در بورس اوراق بهادار"، ماهنامه بورس، شماره 74، صص 40-46.
 9. روغنی زاده، مرجان. (1395)، "عوامل و ویژگی‌های رفتاری و تیپ شخصیتی مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار"، نشریه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره 2، شماره 3، صص 92-103.
 10. رهنمای رودپشتی، فریدون. (1393). کاربرد مدل‌های روانشناسی در حسابداری مدیریت (چاپ اول)، انتشارات ترمه.
 11. رهنمای رودپشتی، فریدون؛ خردیار، سینا؛ ایمنی، محسن. (۱۳۹۵). "ریشه‌ی تاریخی جریان پژوهش‌ها در حسابداری مدیریت رفتاری (تئوری‌ها و روش‌های پژوهش) "، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، شماره ۱، صص 25-52.
 12. رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زمردیان، غلامرضا؛ اسکندریان، احمد. (1390)، "بررسی رابطه بروز تورش های رفتاری و ظرفیت ریسک‌پذیری با شخصیت سرمایه‌گذاران"، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 13. فیضی، کامران و مقدسی، علیرضا. (1384)، "کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران"، نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 12، شماره 45، صص 139-161.
 14. کانمن، دانیل. (1397). کتاب تفکر، سریع و کند. (فروغ تالوصمدی). تهران. دانش بهمن. (2011).
 15. مهدیخوانی، علیرضا. (1389)، روانشناسی پول، ماهنامه اقتصاد ایران، سال سیزدهم، شماره 141.
 16. مینوئی، مهرزاد و گندمکار، نیلوفر. (1395)، "بررسی تأثیر عوامل مالی رفتاری بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار"، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 17. یاری، فرانک و کیوان فتحی ارطه. (1395)، "تأثیر قدرت تصمیم‌گیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره دوم، شماره 3.
 18. Akerlof, G. A., and Shiller, R. J. 2010. Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism (New in paper). Princeton University Press.
 19. Daniel, K. Hirshleifer, D. and A. subrahmanyam. 1998. Investor psychology and security market under-and overreactions. Journal of Finance 53: 1839-1885.
 20. Klontz, B., Britt, S. L., Mentzer, J., and Klontz, T. 2011. Money Beliefs and Financial Behaviors: Development of the Klontz Money Script Inventory. Journal of Financial Therapy.
 21. Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decesion Under Risk, Econometrica, 47: 92-263.
 22. Richards, C. 2012. The Psychology of Wealth, Understand Your Relationship with Money and Achieve Prosperity. NEW YORK. McGraw-Hill.242.
 23. Taylor, C. D., Klontz, B., and Britt, S. L. 2016. Reliability and Convergent Validity of the Klontz Money Script Inventory-Revised (KMSI-R). Journal of Financial Therapy.
 24. Thaler, Richard. 1999. The End of Behavioral Toward Risk, Review of Economic Studies 25(67): 65-86.