تحلیل تأثیر ابعاد راهبری شرکتی بر مؤلفه های تصمیمات مدیریت مالی شرکت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

تحلیل تأثیر ابعاد راهبری شرکتی بر مؤلفه های تصمیمات مدیریت مالی شرکت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه میبد

2 استاد دانشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 مربی و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه میبد

4 کارشناس ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و هنر، یزد

چکیده

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام‎داران و سایر گروه‌های ذی‌نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه‌های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش‌بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان‌می‌دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of corporate governance dimensions on the components of corporate financial management decisions (The case of Tehran Stock Exchanges)

نویسندگان [English]

 • Saeed Dehghan Khavari 1
 • Seyed Hossein Mirjalili 2
 • Mohammad Hossein Abdorrahimian 3
 • Mostafa Azizian 4
1 Assistant Professor, Department of Economics, Meybod University, Meybod, Iran
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies
3 Instructor, Department of Management, Meybod University, Meybod, Iran
4 M.Sc. in Financial Engineering, Elmo Honar University, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the main factors in promoting the financial and economic efficiency of the firm is corporate governance, which includes a set of relationships between the company's management, board of directors, shareholders and other stakeholders. Also, the importance of the company's financial management decisions in the optimal allocation of resources and the role of corporate governance in improving it, shows the necessity of the subject. Therefore, the amount and direction of the impact of various aspects of corporate governance, including ownership and independence of the board, the share of institutional investors and duality of CEOs using the financial data of companies on the Tehran Stock Exchange during the period 1393-97. For this purpose, the components of corporate governance are considered as predictor variables and the variables of leverage, size and life of the company are considered as control variables. The results show that board share ownership has a significant impact on investment decisions and company performance. Also, the independence of the board of directors as one of the dimensions of corporate governance is significantly related to the three components of financial management decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate governance
 • Financial management decisions
 • Financial Reporting Quality
 • Investment Decisions
 • Stock Exchange
 1. امیرآزاد، میر حافظ؛ برادران حسن‌زاده، رسول؛ محمدی، احمد؛ تقی زاده، هوشنگ. (1397). "مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان"، پژوهش های حسابداری مالی، 10(4), 21-42.
 2. خدادادی، ولی؛ تاکر، رضا. (1395). "تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 15، 52-69.
 3. دهقان خاوری، سعید؛ میرجلیلی، سید حسین. (1398). "تعامل ریسک سیستماتیک با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، اقتصاد مالی، شماره 49، صص 257-282.
 4. سماوات، امید. (1395). بررسی تأثیر معیارهای سنتی حاکمیت شرکتی بر عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های با فن‌آوری بالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
 5. سوری، علی. (1398). اقتصادسنجی مقدماتی و پیشرفته. تهران. نشر فرهنگ شناسی.
 6. شایسته مند، حمیدرضا. (1395). تبیین تأثیر ساختار مالکیت و ساز وکارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک اختصاصی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه مازندران.
 7. شورورزی، محمدرضا؛ خلیلی، محسن؛ سلیمانی، حمید؛ فروتن امید. (1394). "ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی"، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره 25، صص 121-139.
 8. صالحی، مهدی؛ بخشیان، عسل؛ داوطلب طوسی، فتانه. (1396). "تأثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت در صنعت بیمه"، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال9، شماره 33، صص 29-49.
 9. صحافی اسفندآبادی، سید حمید. (1389). ارتباط اهرم و تنوع سرمایه‌گذاری با مدیریت سود فزاینده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 10. طباخیان، ندا. (1395). شناسایی الگوی حاکمیت شرکتی در شرکت‎های سرمایه‎گذار مخاطره‎پذیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان.
 11. عبدی‌زاده، عبدالله. (1395). ‏ حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق ‏بهادار تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 12. فتوحی، فاطمه. (1394). تحلیل رابطه مدیریت سود صعودی، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
 13. قدرتی، حسن؛ فیضی، سعید. (1394). "تأثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی، دوره 14، شماره  58 ، صص205-232.
 14. گل محمدی شورکی، مجتبی. (1396). تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد و ارزش شرکت: با تحلیل ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، پایان نامه دکتری تخصصی رشته حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 15. محسنی نیا، سعید؛ باباجانی، جعفر. (1399). "بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش های حسابداری مالی، 12(4), 19-38.
 16. مهرفر، ابوطالب؛ کاظمی، حسین؛ رضایی، فرزین. (1399). "خوش‌بینی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی: با تأکید بر نقش تعدیلی مکانیزم‌های نظام راهبری"، دانش حسابداری مالی، 7(2), 155-178.
 17. نجیبی، فضل الله. (1395). بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی، کیفیت حسابرسی و مسائل نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری، پردیس آزادی، دانشگاه یزد.
 18. Andreou, P.C., Louca, C. & Panayides, P.M. (2014). "Corporate governance, financial management decisions and firm performance: Evidence from the maritime industry", Transportation Research Part, Vol.63, pp.59–78.
 19. Basu, N., Paeglis, I & Rahnamaei, M. (2017). "Multiple blockholders, power, and firm value", Journal of Banking & Finance, Vol.66, pp.66-78.
 20. Chen, L., Chunlei, L., and Guanyu, W. (2013). Financial constraints, investment efficiency and corporate governance: Empirical evidence from China, Service Systems and Service Management (ICSSSM). 10th International conference.
 21. Cohen, D. and P. Zarowin. (2010). "Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings". Journal of Accounting and Economics, Vol.50, Pp.2-19.
 22. Chauhan, Y., Lakshmi, K.R. & Kumar, D. (2016). "Corporate governance practices, self-dealings, and firm performance: Evidence from India." Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol.12, No.3, pp.274–289.
 23. Demir, R., Wennberg, K., & McKelvie, A. (2017). "The strategic management of high-growth firms: A review and theoretical conceptualization." Long Range Planning, 50(4), 431–456.
 24. Elsayed, N. & Elbardan, H. (2018). "Investigating the associations between executive compensation and firm performance: Agency theory or tournament theory." Journal of Applied Accounting Research, Vol.19, No.2, pp.245-270.
 25. Jin, X. & Yu, J. (2018). "Government governance, executive networks and corporate investment efficiency." China Finance Review International, Vol.8, No.2, pp.122-139.
 26. Kyere, M, Ausloos, M. (2021). "Corporate governance and firms' financial performance in the United Kingdom". Int J Fin Econ, 26: 1871– 1885.
 27. Lozano, M.B., Martínez, B. & Pindado, J. (2017). "Corporate governance, ownership and firm value: Drivers of ownership as a good corporate governance mechanism". International Business Review, Vol.25, pp.1333–1343.
 28. Ngatno, N., Endang, P., Apriatni & Youlianto, A. (2021). "Moderating effects of corporate governance mechanism on the relation between capital structure and firm performance." Cogent Business & Management, 8:1
 29. Vo, X.V. & Ellis, C. (2017). "An empirical investigation of capital structure and firm value in Vietnam", Finance Research Letters, Vol.22, pp.90-94.
 30. Yoo, T. & Jung, D.K. (2015). "Corporate Governance Change and Performance: The roles of traditional mechanisms in France and South Korea". Scandinavian Journal of Management, Vol.31, pp.40-53.
 31. Zada, M., Yukun, C. & Zada, (2019). "Effect of financial management practices on the development of small-to-medium size forest enterprises: insight from Pakistan." GeoJournal. Nov issue. Springer.