بررسی رفتار جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی

بررسی رفتار جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری،گروه حسابداری،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیار گرو ه حسابداری واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

3 ستادیار گروه حسابداری واحد تهران شمال،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری واحد تهران شمال،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران

چکیده

در چارچوب نظری حسابداری مالی که تأمینکننده هدفهایگ زارشگری مالی است توجه خاصی به جریان نقد مبذول شده است. هدف این پژوهش درک جدیدی از رفتار جریان نقد و ایجاد یک مدل تجربی نوین است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مانده نقد روزانه یکساله ۴۸ شعبه بانک معین است( به دلیل محرمانه بودن اطلاعات از ذکر آن خودداری می‌شود). دو فرضیه در این پژوهش در نظر گرفته شده است : 1) مانده نقد دارای خاصیت تصادفی است ؛ 2)مدل براونی هندسی نسبت به مدل های براونی حسابی، واسیسک و مدل ریشه مربعات اصلاح شده کاراتر است. نتایج آزمون تصادفی بودن را تایید نموده است. همچنین از مقایسه آن چهار مدل با استفاده از آزمون‌های MSE ، RMSE و MAE برای انتخاب بهترین مدل، استفاده شده است و نتایج مقایسه مدل ها، مدل بروانی هندسی را به عنوان مدل کاراتر تایید نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Cash Flow Behavior Using Stochastic Processes

نویسندگان [English]

 • Elham Danesh 1
 • Ali Saeedi 2
 • Ehsan Rahmani nia 3
 • Amir Gholami 4
1 Ph.D. Student in Accounting , Department of Accounting , Tehran Shomal Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran.
2 Associate Prof, Department of Accounting , Tehran shomal Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, North Tehran Branch, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Accounting Department, North Tehran Branch, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the conceptual framework of financial accounting, which serves the purposes of financial reporting, special attention has been paid to cash flow. The purpose of this study is a new understanding of cash flow behavior and the creation of a new experimental model. This research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of implementation. The statistical population of the present study is the annual cash balance of 48 specific bank branches (due to the confidentiality of information, it is not mentioned). Two hypotheses have been considered in this research: 1) Cash balances has a Stochastic property; 2) The Geometric Brownie model is better than the Arithmetic Brownie, Vasicek, and Modified Square Root models. The results of the test have been confirmed to be random. Also, by comparing the four models using MSE, RMSE and MAE tests, the best estimation model has been selected and the comparison results of the models have confirmed the Geometric Brownie inclination model as a more efficient model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cash Flow
 • Cash balance
 • Stochastic process
 • Stochastic Differential Equations
 1. احمد، الف. و همکاران (1397)،"مدل سازی پیش بینی وجه نقد آتی"، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، صفحات ۲۵-۴۸.
 2. ثقفی، علی، فاطمه صراف، و حنانه اقا بالایی بختیار( 1394 )، "کاربرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریانهای نقدی آتی "، بررسی های حسابداری،دوره 3، شماره 9،زمستان1394 ، صفحات  63 – 80.
 3. دلو ، مریم و ورزیده ، علیرضا (1399)،" پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی" ، دانش مالی اوراق بهادار سال سیزدهم، شماره46 ، تابستان 1399
 4. سعیدی، علی (1398). "جزوه ابزار مشتقه". دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
 5. شیوایی،الهام وهمکاران (1397)،" الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی )رویکرد الگوی مرتون و NGARCH)"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال هفتم، شماره27 ، پاییز 1397، صفحات 1-27
 6. صادقی، حجت الله و همکاران(1398)، " کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش بینی قیمت طلا و نرخ ارز"، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال هشتم، شماره سی‌ام، تابستان.1398 
 7. مولایی، صابر و همکاران (1395)، "الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق  بهادار سال نهم، شماره سی و دوم، زمستان 1394 .
 8. مالکی‌نیا و همکاران (1399)،" کاربرد مدل حرکت براونی هندسی تعمیم یافته توسط فرآیند رژیم سوئیچینگ مارکف در شبیه‌سازی قیمت سهام: رویکرد پویایی شناسی "، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره چهل و دوم، بهار1399.
 9. Ait-Sahalia, Y. Jacod, J, (2010)," Is Brownian Motion Necessary to Model High Frequency Data?", The Annals of Statistics, Vol. 38, 3093-3128.
 10. Ait-Sahalia, Y., & Jacod, J. (2009). "Testing for jumps in a discretely observed process". .The annual of Statistic.vol 37. 184-222.
 11. Applebaum, D. (2004). L"evy processes---from probability to finance and quantum groups". Notices Amer. Math. Soc., 51(11), 1336-1347.
 12. Bartlett, M. S. (1955). "An introduction to stochastic processes: with special references to methods and applications": Cambridge University Press.
 13. Cox, D.,Miller, H.,(1965), “The Theory of Stochastic Processes”, New York: Wiley.
 14. Corsaro,S., Kyriakou,I., Marazzina,D., Marino,Z.,(2019),” A General Framework for Pricing Asian Options under Stochastic Volatility on Parallel Architectures”. European Journal of Operational Research Volume 272, Issue 3, 1 February 2019, Pages 1082-1095
 15. Corsaro,S., Kyriakou,I., Marazzina,D., Marino,Z.,(2019),” A General Framework for Pricing Asian Options under Stochastic Volatility on Parallel Architectures”. European Journal of Operational Research Volume 272, Issue 3, 1 February 2019, Pages 1082-1095
 16. Fuchs, C. (2013).” Inference for Diffusion Processes:With Applications in Life Sciences”: Springer Berlin Heidelberg.
 17. Gandolfo, G. (2012).” Continuous-Time Econometrics: Theory and applications”: Springer Netherlands.
 18. Gao, S. (2017).” The Meaning of the Wave Function”: Cambridge University Press.
 19. Handan,Z. Ibrahim, S.I , Mustafa , A.M.S.(2020).” MODELLING ALAYSIAN GOLD PRICES USING GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL”. Advances in Mathematics: Scientific Journal 9 (2020), no.9, 7463–7469
 20. Kotelenez, P. (2008). “Stochastic Ordinary and Stochastic Partial Differential Equations: Transition from Microscopic to Macroscopic Equations”: Springer New York.
 21. Meerschaert, M. M., & Sikorskii, A. (2012). “Stochastic Models for Fractional Calculus”: De Gruyter.
 22. Møller, J. K. (2011). “Stochastic State Space Modelling of Nonlinear systems - With application to Marine Ecosystems”: Technical University of Denmark (DTU).
 23. Primbs James A., RossBarmish B.,(2018).” On Robustness of Simultaneous Long-Short Stock Trading Control with Time-arying Price Dynamics” , IFAC-PapersOnLine , 50(1), 12267-12272.Rao, M. M. (2014). “Stochastic Processes - Inference Theory”: Springer International Publishing.
 24. Salas-Molina, F., Martin, F.J., Rodr´ıguez-Aguilar, J.A.(2018), “Empirical analysis of daily cash flow time-series and its implications for forecasting” .SORT 42 (1) January-June 2018, 73-98.
 25. Tong,C., and chen,S. (2009). “Parameter Estimation and Bias Correletion of Diffiuasion Prosses”. Journal of Economecrics 149(1) ,PP. 65-81.
 26. van der Burg, J., Song, X., & Tippett, M. (2018). “A hyperbolic model of optimal cash balances”. The European Journal of Finance, 1-15.
 27. Van der Burg, J. G. (2018). “Stochasthic Continos-Time Cash Flows ,A Copled Linear-Quadratic Model.” A Thesise for the degree of Doctor of Philosophy. Victoria University of Wellington.
 28. Wattaatorn, W. , & Sombultawee, K ., (2021). “The Stochastic Volatility Option Pricing Model: Evidence from a Highly Volatile Market”. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 2 (2021) 0685–0695.